Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Taslağı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1.—
Bu Kanun, kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasında kişiliğin, temel hak ve ozgurlüklerin korunmasıni ve kişisel verileri işleme tâbi tutan kişi ve kurumlarin uyacaklari esas ve usulleri düzenler.

Kapsam
MADDE 2.—
Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işleme tâbi tutulan kişiler ile bu verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya kuru1uş1ari ile gercek ve Özel hukuk tüzel kişiler hakkinda uygulanir.
Bu Kanun hükümleri, gercek kişilerce ticari, mesleki kazanc amaci olmaksizın başka1arina aktarmamak kaydiyla ve sadece kendileri tarafindan kullanilmak üzere işlenen kişisel veriler hakkinda uygulanmaz.

Tanimlar
MADDE 3.—
Bu Kanunda gecen;

a) Kişisel Veri: belirli veya kimligi belirlenebilir bir kişiye i1işkin bütün bilgileri,
b) Ilgili Kişi: Hakkinda kişisel veri işlenen gercek ve tüzel kişileri,
c) Kişisel verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin, kullanilan arac ve yöntemlere bakilmaksizin toplanmasi, elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, depolanmasi, uyanianmasi veya degiştiri1mesi, degerlendirilmesi, kullanılması, aciklanmasi, aktarılması veya elde edilebilir olmasi, ayrılması veya birleştirilmesi, dördurulmasi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerden herhangi birini,
d) Veri Kutugu Sistemi: işlevsel veya cografi esaslara göre merkezi veya yaygin olarak bir sistemde muhafaza edilen ve belirli yöntemlerle u1aşi1abi1en kişisel veri toplulugunu,
e) veri kutugu sistemi sahibi: Veri kütügu sistemini o1uşturma, işletme, denetim hak ve yetkisine sahip olan kamu kurum veya kuru1uş1ari ile gercek ve özel hukuk
I) Kurum: kişisel verileri Koruma Kurumunu,
g) Başkan1ik: Kişisel Verileri Koruma Başkanlığını,
h) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Başkanını
i) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulunu,
j) Sicil: Kişisel Veri Kütügü Sistemi Sicilini,
k) Ilgili Bakan Başbakan veya görevlerdirecegi Devlet Bakanini ifade eder.

IKINCI BÖLüM Genel Kurallar

MADDE 4.— Kişisel verilerin aşagidaki nitelikleri taşimasi;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarina uygun olarak elde edilmesi ve işleme tâbi tutulmasi,
b) Belirli, acik, hukuka ve dürüstluk kurallanna uygun amaclar için kaydedilmesi, kullamlmasi ve bu amacin aşi1mamasi,
c) Dogru ve guncel olmasi, gerektiginde yenilenmesi veya silinmesi,
d) Kişilerin kimliklerini belirtecek bir bicim altinda, ancak toplandiklari amac için gerekli olan sure kadar muhafaza edilmesi,
zorunludur.

Özel niteLiği olan kişisel veriler
MADDE 5.—
Kişilerin irk, siyasi düşünce, din veya diger inanclari ile saglik, gizli ve özellikle cinsel yaşam1arına i1işkin kişisel veriler ve ceza mahkümiyetleri, ancak kişi için yeterli koruyucu güvenceler saglayan özel kanuni düzenlemeler varsa

MADDE 6.— Kişisel verilerin toplanmasi sirasinda ilgili kişilere;

a) Veri kütügü sisteminin sahibi veya temsilcisinin kimligi,
b) Kişisel verilerin hangi amacla işleme tãbi tutulacagi,
c) Kişisel verilerin kimlere aktarılacağı,
d) Sorulan cevaplandirmanin zorunlu olup olmadigi, cevaptan kacinma hâlinde bunun muhtemel sonuclari,
e) Ilgili kişi hakkindaki kişisel verileri ogrenme ve gerekiyorsa bunlari düzeltme hakkina sahip oldugu, hususlarında bilgi verilir.

Kişisel verilerin dogrudan ilgili kişiden degil, başka bir veri kütugu sisteminden ilk kez edirilmesi hâlinde ilgili kişiye gerekli bilgiler verilir.
Kişisel verilerin tarihi, kültürel, bilimsel veya istatistik araştirma yapmak üzere işleme tâbi tutulmasi amaciyla aktarilmasinda ilgili kişiye bilgi verilmesinin imkânsiz olmasi veya büyük güclükler yaratması hâlinde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Başvuru ve bilgi edinme hakki
MADDE 7.—
Herkes, makul aralıklarkla, veri kütügü sistemi sahibine başvurarak kendisiyle ilgili olarak kişisel veri kaydedilip kaydedilmedigini ogrenmek, kaydedilmişse bunlari istemek hakkina sahiptir.

Bu istem kanşisinda veri kütügu sistemi sahibi,

a) veri kütügü sistemindeki ilgili kişiye ait tüm bilgileni,
b) Işleme tâbi tutulan tüm bilgi tünlenini, işlemin hukuksal dayanagini ve amacini,
c) Kişisel verlileri işleme tãbi tutanlari,
d) Hangi tür kişisel mlenjn ücüncü kişilere aktarilabilecegini ve bunlarin kimliklenini, bildirmek zorundadır.

*veri kütugu sistemi sahibi, bu bilgileri Kurumca belirlenen makul bir ücret karşihginda tam, dogru ve yazili şekilde gecikmeksizin vermekle yukümlüdür.

Hic kimse, kendisiyle ilgili olarak veri kütügü sisteminde bulunan bilgileni edinme hakkmdan önceden vazgecemez.

Bilgi edinme hakkinin kisitlanmasi
MADDE 8.—
veri kütugu sistemi sahibi ilgili kişiye bilgi verilmesini;

a) özel kanunda acikça öngörülmüş olmasi,
b) üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve diş guvenliginin konunmasi acisindan gerekli olmasi,
c) Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir sonuştunmanın amacinın gercekleşmesini gücIeştinmesi, dunumlanında sinirlayabilir, erteleyebilir veya neddedebilir, aynica bunlarin sebebini ilgili kişiye yazih olanak bildirir.

Düzeltme, sildirme, yok etme veya dördurulmasini isteme hakki
MADDE 9.—
Işleme tâbi tutulan kişiseI verilerin niteligi itibaniyle eksik olmasi veya gercege uygun olmamasi hâlinde, ilgili kişi, bunlarin düzeltilmesini, hukuka aykini olmasi hâlinde silinmesini, yok edilmesini veya dördunulmasini isteme hakkına sahiptir.

Yabanci Ülkelere Bilgi Aktarimi
MADDE 10.—
Yabanci ülkelere bilgi aktarıminda bulunan veri kütugü sistemi sahibi, kişilik haklaninin korunmasi acisindan kişisel verlinin istendigi yabanci ülkede kanuni bakimdan eşdeger korunmanın bulundugu hususunda Kurumun onayini almak zorundadır. Ancak hukukI bir yükümlüluk bulunmasi veya ilgili kişinin nizasi olmasi hâlleninde bu onay ananmaz.

Istisnalar
MADDE 11.—
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gene! kurallara ancak aşagidaki hâllerde kanunla istisnalar getirilebilir:

a) Mull güvenligin,
b) Mull sayunmanin,
c) Kamu düzeni ve güvenligin,
d) Sucun işlenmesinin veya devamının önlenınesi, sucların veya meslek ahlâk kurallarıni ihlãl eden eylemlenin koyuşturulmasi veya soruşturulmasi,
e) Devletin para, bütce, vergi ve istihdam konuları gibi, önemli bir ekonomik veya mali menfaatinin gerektirmesi,
1) Bizzat ilgilinin veya başkalarınin hak ve ozgünlükleninin korunması.

Sicil, tarife hazirlanmasi
MADDE 12.—
kurumı tarafindan bir Kişisel veri Kutügü Sistemi Sicili tutulur.
Kişisel verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya kuruluşlaru ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, Sidle kaydolmak zorundadır.
Sicile tescil ile her yil kayit yenileme ücretleri ve 7 nci maddede dngörülen ücretler Kurum tarafindan hazinlanip ilgili Bakan tarafindan onaylanan tanifede gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLüM
KişiseI Verilerin Gercek Kişiler ve OzeI Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Işlenmesi

MADDE 13.— Kişisel verileri işleyenler, ilgili kişilerin kişilik haklanini hukuka aykini olarak ihlâl edemez.
Kişisel yerileni işleyenler, hakli sebep olmaksizin, özellikle;

a) Kişisel verileni bu Kanunun 4 ve 5 mci maddeleninde ongörülen ilkelere aykini olarak işleyemez.
b) Kişisel verileri ilgili kişinin acik itinazina nagmen işleyemez.
c) Özel niteligi olan korunmaya deger kişisel verileri ücüncü kişilene aktanamaz. Ilguli kişinin kişisel verileri, vergikesin yararlanmasina acik tutmasi ve işlenmesine acikca itinaz etmemesi hâlinde kişilik haklanınin ihlâli söz konusu olmaz.

Hakli sebepler
MADDE 14.—
Kişilik hakki ihlâl edilenin nizasina veya üstün nitelikte bir özel yarara veya kamu yananina ya da kanunun verdigi bir yetkiye dayanmayan her ihlâl hukuka aykin sayılır.

Aşagidaki hâllerde veri kütügü sistemi sahibinin üstün nitelikte bir yananinin bulundugu kabul edilir:

a) Kişilenin meslekleni ile ilgili kişisel verilerin nadyo, televizyon ve basin gibi süreli yayin yapan kitle iletişim araclaniyla yayinlanmak üzene işleme tâbi tutulmasi,
b) Kişisel verilerin ilgili kişilerin tanınmasina yol acmamak kaydiyla anaşt1nma, plânlama veya istatistik amaclaniyla işleme tâbi tutulmasi,
c) Kişisel verlilerin, ilgili kişinin nizasmi aciklayamayacak dunumda olmasi hâlinde kendisinin veya başkasmin hayati cikanlanini korumak amaciyla işleme tâbi tutulmasi,
d) Bin sözleşmenin tanaflariyla ilgili olanak bu sözleşmenin Kurulmasinda dogrudan dognuya etkisi olan kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasi,
e) Ilgili kişiler tanafindan açiklanmiş olmasi sebebiyle vergikesce bilinen kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasi.

Kişisel verilerin ilçüncil kişiler tarafindan işlenmesi
MADDE 15.—
Kişisel verilerin işlenmesi aşagidaki koşullarda;

a) Devreden kişi, verileri işleme tâbi tutacak kişinin onlani işlemede aynen kendisi gibi özen gösterecegi konusunda güvence almişsa,
b) Bin kanun veya sözleşmeden dogan sır saklama yükümlülugü nedeniyle ücüncü kişiye deyir yasaklanmamişsa, ücüncü kişiye birakilabilir.
*ücüncü kişi de, hakli sebeplenden devreden gibi yararlanir.

DORDÜNCÜ BÖLÜM Kişisel
Verilerin Kamu Kurum veya Kuruluşlari Tarafindan Işlenmesi

Hukuki dayanak
MADDE 16.—
Kamu kurum veya kuruluşları, kanunla öngörülen hâllerde özel niteligi olan kişisel verler, ancak kanunda açik hüküm bulunan veya aşagida belirtilen istisnai hâllerde işleme tâbi tutulabilir:

a) İşlemenin kanunla acikca verilen bir görevin yerine getirilmesi bakimindan kacinilmaz olmasi,
b) Ilgili kişilerin haklanni ihlâl etmemek kaydiyla Bakanlan Kurulu karantyla izin verlilmesi,
c) Ilgilinin belirli bir olaya ilişkin olmak üzene niza göstermiş olmasi,
d) Kişisel verlinin ilgili kişi tanafindan açiklanmiş olmasi sebebiyle herkesce bilinmesi.

KişiseI verilerin uçuncü kişilere aktarilmasi
MADDE 17.—
Kamu kurum veya kuruluşları, 16 nci maddedeki hukuki dayanaklar veya aşagidaki hâllerden biri mevcutsa kişisel verileri aktarabilir:

a) Aktarınayi isteyen kişinin belirli bir olayda kanundan dogan bir görevini yerine getirmesi için bu bilgiye zonunlu olarak ihtiyac duymasi,
b) Ilgili kişinin belirli bir olayda izin vermiş olmasi veya hal ve koşu1landan boyle bir iznin verilmiş oldugunun anlaşilabilir olmasi,
c) Kişisel verilerin ilgili kişiler tanafindan aciklanıniş olmasi sebebiyle herkesce bilinmesi.

Kamu kurum veya kuruluşları, her hâlde, istek üzerine kişilerin adi, soyadi, adresi ve dogum tarihini bildirebililirler.
Kamu kurum veya kuruluşları, üstün nitelikte bir Özel yaran veya kamu yararınin ya da kanunlarda öngörülen sır saklama yükümlülügü veya Özel verli koruma kurallaninin yanligini ileri sürerek kişisel verilerin uçüncu kişilere aktarılmasını reddedebilir, sininlandirabilir veya koşula bağlayabilirler.

BESINCI BÖLüM
Verilerin Kişisel Olmaktan cikarilmasi, Silinmesi, Yokedilmesi ve BilimseI Araştirma, Istatistik ve Planlama Amaciyla Kullanilmasi

Verilerin kişisel olmaktan cikarilmasi, silinmesi, yokedilmesi
MADDE 18.—
Ihtiyac duyulmayan kişisel verler ispat veya güvenlik amacina hizmet etmedigi takdirde kişisel olmaktan çıkarılan, silinir veya yokedilir.
Özel kanun hükümleri saklıdır.
verlerin kişisel olmaktan çıkarılmasi, silinmesi ve yokedilmesinin usul ve esasları Kurumca cikartilacak yönetmelikte gösterilir.

Verilerin bilimsel araştirma, istatistik ve planlama amaciyla kullanilmasi
MADDE 19.—
Kişisel veriler, bilimsel anaştinma, istatistik ve plânlama gibi kamuya yönelik amaclanla işlenebilir. Ancak, işleme tâbi tutulan verileri ve elde edilen sonuclar kişinin taninmasina yol acmayacak şekilde ücüncü kişilere aktarılabilir veya yayımlanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kurumun KuruIuş ve Görevleri

Kurum
MADDE 20.—
Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere tüzelkişilige haiz, idari ve mali Ozenklige sahip Kişisel Verileri Koruma kurumıu Kurulur.
Kurum, yetkilenini kendi sorumlulugu altinda onganlani eliyle bağlıimsiz olanak kullamr. Kurumun merkezi Ankara’ dadir, gerekli gördügü yerlerde şube müdünlugu şeklinde teşkilâtlanabilir.
Kurum, görevleri ile ilgili konularda bakanliklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bunlar söz konusu istege cevap vermek ve Kurumun görevlilerine gereken kolayligi göstermekle yükümlüdürler.

Kurumun teşkilâti
MADDE 21.—
kurumı, Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı ve hizmet birimlerinden oluşur.

Kurulun oluşumu, caLişma esas ve usulleri
MADDE 22.—
Kurul, Kişisel Verileri Koruma Başkani ve alti üyeden oluşur. Kişisel Verileri Koruma Başkani ayni zamanda Kurulun başkanıdır.
Kurul üyeliklerine secilelerin 35 yaşini bitirmiş, en az dört yillik yuksek ogrenim görmüş olmaları, kamu veya Özel sektörde Kurumun faaliyet alam ile ilgili olarak en az oniki yil cahşmtş, yeterli bilgi ve deneyimleni edinmiş bulunınalani şarttir.
Kurulun üç üyesi bakanlıkların göstereleri birer; bir üyesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birligince, bir üyesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştirma kurumıunca, bir üyesi YüksekOgretim kurumunca, bir üyesi de Adalet Bakanliginca bu Bakanlıkta idari görevlerde calişan birinci sinifa ayrılmış hâkimler arasından gösterilen üçer aday arasindan Bakanlan Kurulunca secilir ve atanirlar.. Bakanlar Kurulu üyelerden binini Kişisel Verileri Koruma Başkani, digenini de ikinci başkan olarak görevlerdirir.

Başkan ve Kurul üyelerinin görev süresi dört yışdır. Ancak, Kurulun üyelerinden üçü sınavla her iki yilda bir yenilenir. Görev süresi bitenler yeniden secilebilir.

Başkanlik veya üyelikler, görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple boşaldigi takdirde, boşalan yerlere yukarida belirtilen esaslar dahilinde iki ay icinde secim ve atama yapilir. Bu şekilde atananlar, yerine atandiklani kişinin süresini tamamlar. üyelerin hastalık, kaza ve sair nedenlenle gecidi iş göremezlige ugramasi şe bu dunumun Kurulun karan almasini tehlikeye düşürmesi hâlinde, bunlarin yerine mesleki kidemi en yüksek olandan başlamak üzere kidem sirasina göre kurumı başkan yandimcilani vekâlet eden. Gecici iş göremezlik hâlinin üç aydan fazla sünmesi hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunlarin yenlerine yedi gun icinde atama yapilir.

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son yenilemez. Ancak atanmalan icin gerekli şartlari kaybettikleni veya durumlarının 28 mci maddeye aykini düştügü tespit edilen, görevleri ile ilgili olanak işledikleni suclardan dolayi *haklaninda yenilen mahkümiyet karani kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri süreleri dolmadan ilgili Bakanin onayi ile görevden alininlan. Bu dunumda en geç iki ay icinde uye atamasi yapilir. Bu dunumun Kurulun kanan almasini tehuikeye düşürmesi hâlinde, bu süre icinde, bu uyelenin yerine mesleki kidemi en yüksek olanindan başlamak üzere kidem sirasina göre Kurum başkan yardimcilani uyelik görevini yünütür.

Bu fikra hükmüne istinaden Kurul uyelerine vekalet eden ya da görev yapan başkan yandimcilaninin mali ve Ozlük haklaninda bir degişiklik olmaz.
Kurul uyeleni, Yargitay Birinci Başkanlik Kurulu huzurunda, “üstlendigim görevi Anayasa ve kanunlar genegince tam bir dikkat, dünüstlük ve tarafsizlikla yürütecegıme namusum ve şerefim üzerine andicenim.” şeklinde yemin edenler. Yemin icin yapilan başvuru Yangitayca acele işlerden sayilir. Kurul üyeleri, yemin etmedikce göreve başlayamazlar.

Kurul, Kişisel Verileri Koruma Başkam veya bulunmadigi hâllende ikinci Başkanın Başkanlığında en az dört üyenin hazir bulunmasi ile toplanir. Kurul karanlari salt cogunlukla alinir. Oylarin eşitligi hâlinde Başkanın bulundugu tarafa üstünlük verilir. Başkan ve uyelen 1086 sayılı Hukuk üsulü Muhakemeleni Kanununun 245 mci maddesinin (3) numanali bendirde yazili derecelerde akrabaligi bulunan kimselerle ilgili konulandaki müzakerelene iştirak edemez ve oylamaya katilmazlan. kurumıun gene! yönetim ve temsili ile Kurulca alinan kararlanin yünütülmesi Başkana aittin. Başkanin izin, hastalik, yunt içi ve yurt dişi görevlerdirme, görevden alinma ve görevde bulunmadigi diger hallende Ikinci Başkan Başkana yekâlet eden.
Başkan kurumıdaki görevi süresince ücretsiz izinli sayilir ve kamu kurum, Kuruluş ve Kurullanindaki kadrosu lie ilişkisi kesilmez. Ikinci Başkan ve Kurulun diger üyeleri Kurumdaki görevlerini asil görevleri ile binlikte yürütünlen.

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 23.—
Kurulun görev ve yetkileni şunlandir:

a) Başkanin sundugu Onenileni karara bağlılamak,
b) Kişisel verilerin kamu kurum yeya kuruluşlaninca veya gercek ve özel hukuk tüzeikişileri tarafindan işienmesi doiayisiyia kişliik haklani ihlâi edilenlenin şikâyetleni konusunda kanar vermek,
c) Kurumun yillik calişma naponu ve programini onayiamak,
d) Kişi bakimindan telâfisi güc veya imkânsiz bir zaranin dogmasi şartinln gerçekleşmesi durumunda Başkanin Onenisi üzerine gecici oniemler almak,
e) kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasma ilişkin konularda düzen!eyici işlemler tesis etmek, tavsiyeierde bulunmak, yönetmelik cikanmak, standartlani belinlemek ve bunlara liişkin tebligler yayimlama,
f) Sicile tescil lie kayit yenileme ücnetleni ve 7 nci maddede dngörülen ücret tanife tasanlianni görüşüp karara bağlıiamak,
g) Yabanci ü!keiere bilgi aktarımi konusunda yabanci üikede kanuni bakimdan eşdeger korunmanin bulundugu hususunda onay yenmek,
h) Kurumun ylilik hesapiani lie yillik bütce teklifini onayiamak
i) Başkan yardimcilarınin atanmasina liişkin dnenileni kanara bağlılamak.

Başkanlik
MADDE 24.—
Kişisel Verileri Koruma Başkanligi, Başkan lie iki başkan yandimcisi, Genel Sekreter ve hizmet birimlerinden oiuşur.
Başkana yardimci olmak üzere iki başkan yardimcisi atanir.
Başkan yardimcilani adaylani, en az yüksek lisans düzeyinde egitim görmüş, kişiligiyie temayüz etmiş ve bu alandaki cahşmalaniyia taninan kişlier arasından, kamu veya Özel sektörde toplam oniki yillik yöneticilik deneyimi sahibi kimselere Oncelik yerilenek secilir.
Genel Sekretenin, dört ylilik yüksekOgnetim kunumu veya buniana denkligi kabul edlien yurt dişindaki yüksekOgretim kunumianından mezunu oimasi, Devlet memuniyetinde oniki yillik mesleki tecrübeye ve DEvlet memuru olmak için 657 sayili DEvlet Memunlani Kanununun 48 mci maddesinde ananan şartlana sahip oimasi genekin.

Gene! Sekreter, Kurumun sonumiu tahakkuk memunlugunu yapar; gerekli hesapianin ve demirbaş kayitlaninin tutu!masini saglar; Başkanin verdigi diğer görevieni yerine getirir. Gene! Sekreten idari işienin teşkilâtlandirlimasmdan, kayit ve dosyaianin tutuimasindan, idari personelin cahşmasindan sonumiudur.

Genel Sekretenin görevleri ve çalişma usui ve esasiani yönetmelikie düzenlenir.
kurumıun hizmet birimleri, kurumı görev ve yetkilerinin gerektmndigi sayida dame başkanhkiani şeklinde teşkliâtianıniş ana hizmet binimieri, danişma birimleri şve yandimci binimienden oiuşun.

Başkanin görev ve yetkileri
MADDE 25.—
Başkanin görev ve yetklieni şunlardir:

a) kurumıu ulusai ve uluslararasi alanda temsil etmek,
b) Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulunun belinledigi like, usui ve Oncelikler dognultusunda Kurumu yonetmek ve ita aminligi yapmak.
c) Gene! sekreterin atanmasina liişkin Onenide bulunmak ve diger Kurum personelini atamak,
d) Kurula başkanhk etmek, Kuruia sunulmak üzene Kurumun ylilik cahşma naponu ve pnogrami lie bütçesini hazinlamak,
e) Kurumun yillik hesapiani ile bütçe teklifini onaylamak,
f) Sicilin tutuimasini saglamak,
g) Hükümet ve diger kamu kurum yeya kuruiuşlanini verilerin korunmasi konuianinda destekiemek ve işbinligi yapmak,
h) Yurt içi ve yurt dişinda verilerin korunmasi makamlani lie işbinligi yapmak, top!antilan düzeniemek ve topiantliana katilmak,
i) Verlienin korunmasina ilişkin yabanci mevzuat lie Türk mevzuatinin eşdegerde olup olmadigi konusunda inceleme yapmak,
j) verlerin konunmasi açisindan önem arzeden konuiarda görüş blidirınek,
j) kurumıun faa!iyetieni konusunda kamuoyunu aydinlatmak.

Kamu kurum veya kuruiuşiari lie ilişklier
MADDE 26.—
kurumı, bu Kanun hükümlerinin veri kütüşü sistemi sahibi oian kamu kurum yeya Kuruluşianinca uyguianmasini izier ve denetier. Bu çerçevede Başkanlik kendiliginden veya başvuru üzerine vergihangi bir konuyu inceleyerek acikliga kavuştunun.
Kamu kurum veya Kuruluşiani Kurumun istemi üzerine, inceieme konusuyia ilgi!i bligi ve belgeleni venmek ve gösteri yapmakla yükümlüdün.
Inceleme sonucunda bu Kanun hükümieninin ihIâi edildiginmn anlaşlimasi hâlinde, Kurum sorumiu kamu kurum yeya kunuiuşundan kişisel verilerin işlenme tanzinda deşişiklik yapilmasmi veya işiemeyi sona endirmesini isten. Aynica liglii kamu kurum yeya kuruluşunun bağlıh oidugu Bakanlik veya Başbakanliga da bu konuda bilgi verilin.

Kamu kurum veya kuruluşiarınca Kurumun bu istegine uyuimamasi veya neddedlimesi hâlinde konu Kuruida görilşüienek geregi yapilmak üzere ugh bakanlik veya Başbakanliga intikal ettinliin ve sonucu ilglii kişilere bildirilir.

Gercek ve özei hukuk tüzei kişlieri lie ilişklier
MADDE 27.—
Kurum kendliigmnden yeya üçüncu kişilenin başvurusu üzerine;

a) Kişliik haklaninin ihlâline yol acan kişisel Yen işleme yöntemieninin kulianliip kullanilmadigi,
b) Sicile kaydedilmesi zorunlu yefl kütügü sistemieni bulunup bulunmadigi,
c) Vermin yabanci ülkelene aktarilip aktarliamayacagi, konularıni acikhga kavuşturmak için inceleme yapar.
veri kütügü sistemi sahipieni, Başkanlığın istemi üzerine gerekli bligi ve belgeleni vermek ve veri işieme sisteminin işleyişi konusunda gösteri yapmakia ytikümiüdürler.

Kurum, inceleme sonucundan ilgililere veri iş!eme yöntemleninin degiştmnlimesmni yeya sona endirilmesini tavsiye edebliir.
Kurumun tavsiyesine uyulmamasi yeya neddedilmesi hâlinde, konu geregi yaplimak üzere Kurula; intikai ettinliin. Ilgili kişlienin dava haklani saklilş

Başkanin görev alma yasaşi, Başkan, Ikinci Başkan ve uyeierin mali haklari ve sir saklama
MADDE 28.—
Başkan, Özel bir Kanuna dayanmadikca resmi veya Ozei hicbir görev a!amaz, demek, vakif, koopenatif ve benzeni yelerde yoneticliik yapamaz, ticaretle ugraşamaz, senbest mesiek faaliyetinde bulunamaz.

Başkanın aylik ücneti, en yüksek Devlet memununun her tüniü Odemeier dahli almakta oldugu miktardir. En yuksek DEvlet memuruna Odenen!erden gelir vergisine tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tãbi tutuimaz.

Başkan, Ikinci Başkan ve üyeiene ayda dörtten fazla oimamak üzere 5000 gösterge nakamınin memun ayhklanina uyguianan katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarda toplanti başina huzun hakki yeya huzun ücneti Odenir.

Bu madde htikümlerine göre Odenen huzun hakki veya huzur ücneti, damga vergisi dişinda herhangi bir vergiye tâbi degi!dir.
Kurul üyeieni lie kurumıun her türlü pensoneli, calişmalani ve denetiemeieni sinasinda ligililere ve üçüncü kişilere ait dgnendikleni siniani bu konuda kanunen yetkili kilinan menclierden başkasina aciklayamaz!an ve kendi yananlanina kuilanamazlar. Bu yükümiüiük görevden aynilmalanindan sonra da devam eden.

Başkan yardimcilari, Genei Sekreter ve diger Kurum personelinin atanmasi, mail haklari
MADDE 29.—
Başkan yardımcliani müşterek kanamameyie, Genei Sekreter ve dame başkanlani Başkanin teklifi üzerine ilgili Bakan tarafindan, diger personel ise Başkan tarafindan atanin. Aylik ek gösterge, zam ve tazminatlar lie statüleni bakimindan başkan yardimcilan, bakanlik müsteşan yardimcliani; Genei sekneter, dame başkanlani, bakanlik genei müdür yardimcilani; kişisel yenlieni Koruma uzmani ve uzman yandimcilani, hazine uzmani ve uzman yardimcisi; hukuk müşavini, bakanhk hukuk müşavinleni, diğer pensoneli, bakanlik eşdegen unvan ve görevde bulunan personei hakkmda uyguianan hükümiene tâbidir.

Kurum, hizmetin geregi Oze! bilgi ve ihtisasi gerektiren veya daimi kadro ile yapliamayan ya da daimi kadro lie yapilmasi güclük arzeden işier için sözleşme lie pensonel cahştirabilir. Sözieşme lie çahştiniacakların unvani, adedi, nitelikleni, ücnet ve diger mail haklani lie çalıştırlma usui ve esasları Bakanlar Kuruiu kanani lie belirlenir. Sözleşme lie çahştinliacaklana Odenecek ücnet, 657 sayili Devlet Memuniani Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre ça1iştirılan söz1eşme1i personele Odenen tavan ücnetin üç katini gecemez.
Kurumun personeline yapilacak her türlü Odemelen lie diğer hancamaiar, her yli liglii Bakanhk bütcesinde açilacak Özel bir bölüme Kurum için konuiacak Odenekten karşilanin. ve hizmetin genektmrdigi hãllende ilgili kumiuş1anin pensoneli kurumıda görev!endirilebliir.

Kişisel verlieri koruma uzman yardimcilişina atanma
MADDE 30.—
kişisel yenlieni Koruma uzman yandimciligina atanabilmek için 657 sayili DEvlet Memuniari Kanununda saylianiana ilâye oiarak aşagidaki nitelikier ananin:

a) Kişisel verileri Koruma hizmetieninin genektmndigi nitelikiere sahip oimak,
b) En az dört yilhk yüksekOgretim kunumianindan yeya buniara denkligi kabul edlien yurt dişindaki yüksekOgretım kunumianndan mezun oimak,
c) Yapliacak yanişma ve yeterlik sinavmda başanih oimak,
d) Smavin yaplidigi yilin Ocak ayinin ilk günu itibaniyie otuz yaşmi doidurmamiş olmak,
e) İngilizce, Fransizca veya Almanca dliieninden bininde yapliacak yabanci dli sinavinda başanli oimak,
üzman Yardimcihgi giniş sinavmda iki kez başanili olamayanlan bir daha smava ahnmaziar.

Kişisel yerileri koruma uzmanliği
MADDE 31.—
30 uncu maddeye göre kişisel verileri koruma uzman yandimcihgina atananlan, en az üç yil çahşmak ve oiumlu ski! aimak kaydiyla açilacak mesieki yetenlik ve lisan sinavina girme hakkini kazaninlar. Mesleki yetenlik ve lisan sinavmda başanili olanlan “Kişisel Verileri Koruma üzmani” unvanini aliniar.

Kişisel verileri koruma uzmanligi sinavinda iki kez başanili olamayanlar kişisel verlieni Koruma uzman yandimcliigi unvanini kaybedenier ve durumlanma uygun başka bir kadroya ataninlar.
kişisel verlieni koruma uzman yardtmcihgi sinavi lie kişisel verileri koruma uzmanhgi sinavinin şekil ve uygulama esasiani yönetmelikle düzenlenir.

Ceza soruşturmasi ve kovuşturmasi
MADDE 32.—
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayili Memuniar ve Diger Kamu Görevliieninln Yargilanmasi Hakkinda Kanun uyaninca görev sebebiyie işlenen suçlan doiayisiyla sonuşturma mini yetkisi, Başkan ve başkan yandimcliani hakkinda ilgili Bakan, kurumıun diger personeli hakkinda Başkan, yokiukianinda ise vekilleni tarafindan kulianilin.

Bu sudan doiayisiyla 4483 saylii Kanun uyaninca genekli On inceleme, Başkan, ve başkan yardimcilani hakkmda Kişisel Verlieni Koruma Yüksek Kurulu uyeleni arasından ilglii Bakan tanafindan, diğer personei hakkinda Başkan tarafindan görevlerdirlien kişi yeya kişilence yapilir.
şn inceiemeyle görevlerdirilen kişi veya kişiler, 4483 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde belirtilen yetkileni kullanmak sunetiyle bir rapon hazinlayarak birinci fiknada belintilen soruşturma iznini vermeye yetklii menciye sunanlar. Yetkili mend bu rapor üzerine soruşturma izninin verlimesjne veya verilmemesine kanar yenin.

Izin verlilmesine veya verilmemesine liişkin kanara kanşi Başkan ve başkan yandimcliani için Daniştay Ikinci Dainesine, diğer pensonel için Ankara Bölge Idane Mahkemesine itiraz edilebilir.

Başkan ve başkan yardimcilani hakkindaki hazinlik soruşturmasi, Yangitay Cumhuniyet Başsavcisi veya Başsavcivekili; diğer pensonel hakkindaki hazinlik soruşturmasi, Ankara Cumhuniyet Başsavciligi tanafindan yapilir.
Başkan ve başkan yandimcilani hakkindaki dava, Yargitaym ilgili ceza dainesinde; diğer personel hakkindaki dava, gene! hükümlene göre yetkili veya görevli mahkemede görülür.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllende 4483 sayili Kanun hükümleri uygulanin.
Görevleni lie ilişkileni keslimeyen Ikinci Başkan ve üyeler lie 29 uncu maddenin son fikrasina göre kurumıda görevlerdirlien liglii kuruluş pensonelinin tãbi olduklani Ozei kanun hükümleri saklidir. Bunlam disiplin yeya ceza soruşturmasinl gerektiren fiulieni ilgili kurum, kunuiuş veya Kurula bildirliir.

Disiplin soruşturmasi
MADDE 33.—
Kişisel Verileri Koruma kurumıunda çahşanlardan 32 nd maddenin son fikrasinda belirtilenien dişmda kalanlan hakkinda gene! hükümlen uygulanir.

Kurumun gelirleri
MADDE 34.—
kurumıun gelinleni şuniardir:

a) Her yil ligili Bakanhk bütçesine konulacak Odenek,
b) Kuruma yapliacak her türlü yandim, bağlliş ve vasiyetlen,
c) Sidle tescil ve her yil kayit yenileme ücretleri,
d) veri kütügü sistemi sahibi tarafindan7 nd maddede öngörülen ücretierden elde edilen gelinlenin yanisi,
e) Yayin gelin’ieni,
f) Kuruma alt taşinin ve taşinmaz maliardan eide edilen gelinler,
g) Yukanida sayilan gelinlenin nemalandirilmasi sunetiyie elde edilecek gelinlen,
h) Diğer gelinler,

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun gelin gider fazlasi Kurumun bir sonnaki yil bütçesine aktarılır.

Kurum giderleri ve mallari
MADDE 35.—
Kurumun gidenleni Kurul kananiyla yününiüge ginen yillik bütçeye göre yapilin. Kurumun bütçe yili takvim yilidir.
Ligili Bakan, Kurumun yillik hesaplani lie harcamalanina ilişkin işlemlenini Sayiştay denetçisi, Başbakanlik müfettişi ve maliye müfettişinden oluşan bir komisyona denetletin; denetleme sonuçlaniyla ilgili genekli tedbinleni ahr. Denetim sonuçlani lie bunlara ilişkin işlemieni ve alinan tedbinleni gösterir bir napor, Kurumun ylilik çahşma raponu lie binlikte liglii Bakan tanafindan Bakanlar Kuruluna sunulur.
Kurumun para, evnak ve her çeşit mallani Devlet mali hükmündedir.

Muafiyet
MADDE 36.—
Kurum, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i ümumiye
Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memunlani Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve
3346 sayılı Kamu Iktisadi Teşebbüsieni lie Foniann Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetienmesinin Düzenienmesi Hakkmda Kanun, 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı
Sayiştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu, 10/2/1954
tarihli ve 6245 saylii Harcirah Kanunu lie bunianin ek ve degişikliklerine tâbi deguldir.

YEDINCI BÖLüM
Kanun yoilari, hukuki ve cezai sorumluluk

Görevli mahkeme
MADDE 37.—
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasinda idari para cezalanina ilişkin uyuşmazliklan dişinda ontaya çikan her türlü uyuşmazhklarda asliye hukuk mahkemeleni görevlidir.

Şikâyet Başvurusu
MADDE 38.—
Bu Kanunun uygulanmasindan kaynaklanan şikâyetler bir dilekçeyle kurumıa yapilir. Kurul şikâyetleni incelemeye yetkliidir.
Ilgililen Kunui kananinın tebliginden itibaren otuz gun içinde ilglii mahkemeye başvurabilir.

Hukuk davasi
MADDE 39.—
Kişilik haklanınn korunmasina ilişkin olanak Türk Kanunu Medenisinin 24 ve 24a (Türk Medeni Kanunu Tasanisi 24 ve 25) maddeieni aynen uyguianir. Aynica davaci Ozeilikle kişisel verilerin düzeitlimesi, silinmesi veya yok edilmesi isteminde de bulunabliir.

Ceza davasi
MADDE 40.—
Bu Kanunla konunan kişisel verileri, kendisine veya başkasina yarar saglamak veya başkasma zarar venmek amaciyla hukuka aykini oianak topiayan, elde eden, kaydeden, düzenleyen, depolayan, uyanlayan, degiştinen, degenlendiren, kulianan, açiklayan, aktaran, ayinan, binleştinen, dördunan, silen veya yok edenler flu başka bir suc oluştunsa bile alti aydan bir yila kadar hapis veya birmilyar linadan ikimilyar liraya kadar agir para cezasiyia cezalandirilir.

Kişilik haklani kapsaminda yer alan degenlene ilişkin yeniler ile Özel niteligi olan verileri, ayni maksatla, hukuka aykini oiarak işieyenlenin cezasi üdte birden yaniya kadar antinihn.

Sudun kovuşturulmasi şikâyete bağlliidir.
Bu Kanunun 28 mci maddesinin son flknasina aykini haneket edenlen beşyüzmilyon liradan ikimilyar linaya kadar aşir para cezasiyla cezalandirihr.

İdari para cezalari
MADDE 41.—
Bu Kanunun;

a) 6, 7, 9 ve 13 üncü maddeieninde öngörülen yukumlulukleni yerine getirmeyenlene beşyüzmliyon lira,
b) 10, 12 ve 18 mci maddeleninde Ongörulen yükumlulükleni yerine getinmeyenlere binmilyar lina,
c) 15 ve 17 nci maddeieninde Ongörulen yukumlülukleni yerine getirmeyenlere binbuçukmliyar lina,
d) 5 ve 19 uncu maddeleninde öngörülen yukümlulukleni yerine getirmeyenlere ikimliyan lina, para cezasi verlilin.

Bu maddede yazlii olan para cezalan Kurul tanafindan verilin. Verilen para cezalanina dam karanlar ligililene 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblig edliin. Bu cezalana karşi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gun içinde yetkili idane mahkemesine itinaz edliebilir. Itiraz, Kurulca veriler cezanin yerine getirilmesini dundurmaz. Itinaz üzerine verler karar kesindir. Jtinazş duruşma yapilmasina gerek görülmeyen hâlierde evrâk üzeninde inceleme yapilanak en kisa sünede sonuçlandirihn. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 6183 sayili Amine Alacaklarının Tahsil üsulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunun.

SEKIZINCI BÖLüM
Son Hükümler

Yönetmelik
MADDE 42.—

a) 7 nd maddede Ongörülen ücretlerin tahsili ve denetimi lie Kuruma aktanminin esas ve usulieni,
b) Yabanci üikeiere bligi aktarıminin esas ve usulleni,
c) Sicilin tutulmasina ilişkin esas ve usuiler,
d) Kurulun dalişma esas ve usulieni,
e) Harcama ve satin alma esas ve usulieni
f) Bu Kanunun uyguianmasina liişkin sai hususlar,

Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir yli içinde Bakanlar Kurulunca çikantilacak yönetmelikte düzenienin.
Geçici MADDE 1.— Kişisel verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya Kuruluşlan lie gercek ve Ozei hukuk tüzelkişlieni, Kurumun han edecegi tarihten

itibaren bir yil içinde durumianini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek Sidle kayit yaptirmak zonundadirlan.
Geçici MADDE 2.— kurumıun kuruluşu, pensonel gidenieni, anaç genec
her türlü sair ihtiyaçlarının karşılanması için Başbakanlik bütçesine yeterli Odenek aktarılır.
1A

Geçici MADDE 3.— Ekli (1) sayili listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayili Genel Kadro ve üsulü Hakkinda Kanun Hükmünde Karamameye bağlı (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Geçici MADDE 4.— Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten itibaren iki ay içinde 22 nci maddede sayilan kurum, Kuruluş ve kurullar, Kurulun üye adaylarıni kurum Başkanligina bildirirler. Bu sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Bakanlar Kurulunca Kişisel Verileri Koruma Başkani, Ikinci Başkani ve üyeleri seçilir. Iki ay içinde Başkanın daveti üzerine Kurul ilk toplantisini yapar.
Kurulun Ikinci Başkan dahil üyelerinden ikinci yilin sonunda ad çekme yoluyla belirlenen üçünün, dördüncü yilin sonunda geri kalan üçünün görevi sona erer. Boşalan üyeliklere ayni usulle secim yapilir.

Yürürlük
MADDE 43.—
Bu Kanunun Kuruluşa ilişkin Altinci ve Sekizinci Bölüm hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayimi tarihinden alti ay sonra yununluge giren.

Yürütme
MADDE 44.-
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürutür.