Genel İdari Usul Tasarısı

http://www.adalet.gov.tr/kanun/newfolder/idariusul.htm

GENEL İDARÎ USUL KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-
Bu Kanunun amacı, idarî işlemlerin yapılmasında uygulanacak ilke ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Kanun,

a) Genel, katma, özel ve özerk bütçeli her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının,
b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşun,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
d) İdare adına hareket ederek kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerinin,
e) Yasama ve yargı mercilerinin,

idare işlevinden kaynaklanan idarî işlemlerini kapsar.

Münhasıran askerî hizmete yönelik işlemlerin tâbi olduğu idarî usul hükümleri ile özel kanunlarda yer alan idarî usul hükümleri saklıdır.

İlkeler
Madde 3-
İdare yapacağı işlemlerde; insan haklarına saygılı olma, adalet, kanun önünde eşitlik, hukukî güvenlik ve istikrar, tarafsızlık, iyi yönetim, açıklık ve katılım, ölçülülük, doğru bilgilendirme, usul ekonomisi, kamu yararının gerçekleştirilmesi ilkelerine uymakla ve yargı kararlarının gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Kanunda geçen,

a) İdarî makam: İdarî işlem yapmaya yetkili mercii,
b) İdarî işlem: İdarî makamların kamu gücü ve usullerini kullanarak, tek yanlı iradeleriyle yapmış oldukları, hukukî sonuç doğuran işlemleri,
c) Hazırlık işlemi: İdarî usul süreci içinde bu Kanun kapsamındaki makam ve merciler tarafından gerçekleştirilen her bir usul aşamasını,
d) İdarî usul: İdarî makamların idarî işlemlerin yapılmasında uymaları zorunlu, bu Kanunda öngörülen usulü,
e) İlgili: İdarî işlemlerin yöneltildiği veya bu idarî işlemlerden etkilenen birey veya tüzel kişiyi,
f) İdarî yaptırım: Disiplin cezaları, para cezaları, işyeri kapatma, meslek ve sanattan men, ruhsat, lisans, izin veya belge iptali ve yıkım kararlarını,
g) Taraflar: İlgilileri ve idareyi,
h) Toplantı: Kurul hâlinde karar verilmesi gereken durumlarda üyelerin ve varsa kurulu oluşturan diğer görevlilerin bir araya gelmeleri; tek bir görevlinin iradesi ile yapılacak işlemler söz konusu olduğunda ise yetkilinin ilgililerle bir araya gelmesi hâlini,
i) Duyuru: Kamunun ve ilgililerin, hazırlık işlemi ve idarî işlemlerin özelliği dikkate alınarak, elverişli iletişim araçlarıyla bilgilenmelerini sağlayacak haber vermeyi,

ifade eder.

Bilgi verme ve hukukî yardım
Madde 5-
Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar, görev alanlarıyla ilgili konularda başvuru hakkını kullanacak ilgililere, yol göstermekle, idarî usulde sahip olduğu hakları kullanabilmesi için yardımcı olmakla, idarî işlemlere karşı itiraz ve başvuru makam ve mercileri ile sürelerine ilişkin bilgi vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, idare tarafından bütün teşkilâtıyla ve çıkarılacak yönetmeliklerle kurulacak bilgilendirme ve yol gösterme birimleri aracılığıyla yerine getirilir.

Görevli, bir başvurunun nasıl yapılması gerektiği ve o başvuruda takip edilecek usul konusunda ilgiliye yol gösterir, usulle ilgili bilgi verir, açıklama yapar, eksiklik söz konusu ise bildirimin yenilenmesini veya yazılı bildirimde bulunulmasını talep eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Hakkının Kullanılması

Başvuru hakkı
Madde 6-
İlgililer, bir işlemin yapılması veya bir eylemde bulunulması isteği ile idareye başvurma hakkına sahiptir.

Dilekçelerde bulunması gereken hususlar
Madde 7-
Dilekçelerde;

a) Başvuranın, varsa temsilcisinin ad ve soyadı, unvanı, adresi ve imzası,
b) Başvurunun konusu, sebepleri, dayandığı deliller ve ilgili belgeler

yer alır.

Başvuru dilekçelerinin alınması
Madde 8-
Başvurularda dilekçelerin kayıtları yapılarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçelerin üzerine yazılır. Başvuru tarihi kaydın yapıldığı tarihtir.
İdare, başvuru sahiplerine, imzalı ve kaşeli bir alındı belgesi vermekle yükümlüdür. Alındı belgesine;

a) Başvuru kaydının tarih ve sayısı,
b) Başvuruyu kabul eden birim,
c) Başvurunun konusu, yazılır.

Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru dilekçesinin idarî makama ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Dilekçelerde eksiklik
Madde 9-
7 nci maddenin (a) bendindeki unsurları içermeyen dilekçeler işleme konulmaz.
Başvuru konusunun belirsizliği hâlinde idare, bu durumu başvurana yazılı olarak bildirir.
Dilekçelerde başvuru sebeplerinin, dayanılan delillerin yeterince açıklanmaması, ilgili belgelerin sunulmaması hâlinde idare, gerekli açıklamanın yapılmasını, ilgili belgelerin gönderilmesini başvuru sahibinden ister.

İdarî makamlara başvuru
Madde 10-
Dilekçeler, başvurunun konusuna bağlı olarak yetkili idareye, yurt dışından yapılacak başvurularda ise yetkili idareye iletilmek üzere dış temsilciliklere verilir.
Dilekçenin yetkili olmayan idareye veya dış temsilciliklere verilmesi hâlinde, dilekçe ve ekleri üç gün içinde yetkili idareye gönderilerek başvurana yazılı bilgi verilir. Bu hâlde cevap verme yükümlülüğü, dilekçe ve eklerinin yetkili idareye ulaştığı tarihte başlar.
Yetkisiz idareye başvurma, hak kaybına yol açmaz.

Başvuruların cevaplandırılması zorunluluğu
Madde 11-
İdare, kendisine yapılan başvurular hakkında, kayıt tarihini izleyen günden itibaren en geç otuz gün içinde cevap vermek zorundadır.
Gerekli araştırma ve incelemeyi tamamlayan idare, isteği kabul etmediği takdirde, gerekçesini açıklayıp, bu idarî işleme karşı başvurulabilecek idarî makamları, yargı yolunu ve sürelerini göstererek, başvuru sahiplerine cevap vermekle yükümlüdür.
Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları nedeniyle otuz gün içinde başvurunun cevaplandırılmaması, dava açılmış olması, idarenin cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî İşlemi Yapma Yetkisi

Kamu yetkisinin kullanımı
Madde 12-
Kamu görevlileri, kanunlardan kaynaklanan yetkilerini, kanunî sınırlar içinde kullanırlar. Kamusal yetkiler, hukukî dayanağı olmayan amaçlarla ve kamu yararına aykırı olarak kullanılamaz.

Kamu görevlileri, tarafsızlık ve kanun önünde eşitlik ilkelerine uygun davranırlar; aynı durumda olan ilgililere aynı şekilde davranmak suretiyle her türlü ayırımcılıktan kaçınırlar.

Kamu görevlileri, kanunî düzenlemelere de uygun olarak, bireylerin özel hayatına ve kişi hak ve hürriyetlerine saygılı davranmak zorundadırlar. Kişisel bilgileri yetkili olmayan üçüncü kişilere açıklayamazlar.
İdare, yapacağı düzenleyici işlemlerde, önceki uygulamaları ışığında bireylerin yasal haklarına ve makul beklentilerine uygun davranır.

Yetki kurallarının hukukî niteliği
Madde 13-
İdarî makamın konu, yer, kişi ve zaman bakımından işlem yapma yetkisi kanun ve diğer mevzuatta gösterilir.
Yetki kamu düzenine ilişkindir. İdarî makam;

a) Hukukî dayanağı olmayan bir idarî yetki kullanamaz.
b) Görevli olduğu konuda işlem yapmaktan kaçınamaz.
c) Yetkiye ilişkin anlaşma yapamaz.
d) Yetkili olup olmadığını resen inceler.

İdarî makamlar arasında çıkan olumlu ve olumsuz yetki ve görev uyuşmazlıkları, hiyerarşik bakımdan üstleri konumunda olan idarî makam tarafından çözülür.
Yetki, kanun ve diğer mevzuatta belirtilen kişi, kurul ya da makam tarafından,

a) Doğrudan kendileri ya da görevi vekâleten yürütenlerce,
b) Hukuka uygun olarak fiilen göreve başlamalarından itibaren,
c) Yetkileri devam ettiği sürece,
d) Kamu düzeninin gerektirdiği ivedi durumlar dışında, hukukun belirlediği çalışma dönemleri, iş günleri ve saatlerinde kullanılabilir.

Yetkili kişi, kurul ya da makam, ancak kendi görev alanına giren konularda işlem yapabilir. Hiyerarşik konumu ne olursa olsun, bir başka yetkilinin görev alanına giren konuda işlem yapamaz.

Vekâlet
Madde 14-
İdarî makamın, ölüm, istifa, görevden alınma, başka yere atanma, görevin düşmesi gibi nedenlerle boşalması durumunda; Kanunda belirtilen veya mevzuatın öngördüğü usullere göre asil olarak atanma niteliklerini taşıyanlar arasından belirlenen ya da seçilen yetkili, boşalan makama vekâlet eder. Asil olarak atanma niteliklerini taşıyan bulunmaması halinde buna en yakın niteliklere sahip kişi vekâlet eder. Ancak, vekâlet edilen makamın gerektirdiği şartları haiz kamu görevlisi ilgili idarede göreve başladığında ve vekâlet bu kişiye verilir.
İdarî makamın, izin, hastalık, geçici görevlendirilme veya buna benzer diğer bir nedenle geçici olarak boşalması hâlinde; asil veya bir üst yetkilinin önerisi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevlendirilen yetkili, boşalan makama vekâlet eder. Bu durumda vekâletin süresi altı ayı geçemez ve bu süre uzatılamaz, yenilenemez.
Vekâlet, görevlendirme yazısında belirtilen tarihte, tarih belirtilmemişse görevlendirme kararının bildirim tarihinde başlar, asıl yetkilinin göreve dönmesi veya vekâlet süresinin dolmasıyla sona erer.
Görevin vekâleten yürütüldüğü durumlarda, vekil, asilin sahip olduğu bütün yetkileri kullanabilir.

Çekilme ve çekilmeye davet
Madde 15-
İdarî usulde, idare adına faaliyette bulunan görevli, gerekli ivedi önlemleri alarak, aşağıdaki hallerde kendiliğinden veya davet üzerine işlem yapmaktan çekilebilir:

a) İlgilinin nişanlısı, eşi, üstsoyu, altsoyu, üçüncü dereceye kadar kan veya ikinci dereceye kadar kayın hısımı veya evlâtlığı ise,
b) Söz konusu faaliyet sadece kendisine yarar sağlayacaksa,
c) İlgiliye bağlı olarak bedel karşılığı veya ilgilinin üyesi veya ortağı olduğu bir tüzel kişiliğin yönetim kurulu, denetim kurulu ya da benzeri bir organında görev yapıyorsa,
d) İlgili ile arasında maddî çıkar ilişkisine dayanan iş ortaklığı, karşılıklı çıkar ilişkisi varsa,
e) İlgili ile bir hukuk veya ceza davasında hasım olarak bulunuyorsa veya aralarında husumet olduğunu ortaya koyan bir başka maddî delil varsa,
f) İlgili ile aralarında temsil veya vekâlet ilişkisi bulunuyorsa.

Çekilme konusu, görevlinin amiri veya en yakın idarî vesayet makamı tarafından, kurul üyeleri için ise kendisinin katılmadığı toplantıda kurul tarafından kararlaştırılır. Belediye başkanları ve muhtarların çekilmeleri, illerde vali, ilçelerde kaymakam tarafından karara bağlanır. Kurulların toplantılarını engelleyen toplu çekilme davetleri dikkate alınmaz.
Çekilme konusu yedi gün içinde karara bağlanarak, söz konusu işlemin kimin tarafından yapılacağı belirlenir ve hizmetin aksamaması için gerekli önlemler alınır.

Yetki devri
Madde 16-
Yetkili makam, kanunla izin verilen hâllerde ve yazılı olmak koşuluyla işlem yapma yetkisini, kısmen, hiyerarşik yapıya uygun olarak alt makamlara devredebilir. Devredilen yetkiler, devreden tarafından kullanılamaz. Yetkiyi devralan, bu yetkileri devredenden bağımsız olarak kullanır.
Aşağıda belirtilen yetkiler devredilemez:

a) Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş olan yetkiler,
b) Plânlama yetkisi,
c) Kamu görevlileri arasındaki iş bölümünü kapsayan örgütlendirme yetkisi,
d) Üstün astları üzerindeki denetim yetkisi,
e) Disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi yetkileri,
f) Astların değerlendirilmesine ve terfiine yönelik yetkiler,
g) Yetki devri ile devralınan yetkiler.

Yetkiyi devredenin yetkilerinin konu ve kapsam yönünden artması veya azalması, devredilen yetkilerin kapsamını ve konusunu genişletmez ve daraltmaz.

Yetkilerini devreden yetkilinin değişmesi, yetki devrini sona erdirir.
Yetki devrinde, devredilen yetkilere dayanarak yapılan işlemler nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk, yetkinin devredildiği makama aittir.

İmza devri
Madde 17-
Yetkili makam, yapmaya yetkili olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini, yardımcıları veya astlarından bazılarına devredebilir.

İmza yetkisi, devreden makamın gözetim ve denetiminde kullanılır. Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı devreden ve devralan birlikte sorumludur.
Aşağıda belirtilen imza yetkileri devredilemez:

a) Kurul üyelerinin imza yetkileri,
b) Cumhurbaşkanının katılımı ile oluşan idarî işlemlerde sorumluluğu yüklen-mek amacıyla kullanılan karşı imza yetkisi,
c) Karar alma süreci içinde farklı otoritelerin belli bir sıra takip ederek iradelerini açıkladıkları işlemlerdeki imza yetkileri,
d) Devralınan imza yetkisi,
e) Hukuken veya yetkinin niteliği gereği idarî makamların bizzat yapması gereken işlemlerdeki imza yetkisi.
İmza devri, devreden ya da devralan yetkilinin değişmesi ile sona erer.

İdarî işlemlerin değiştirilmesi, kaldırılması ve geri alınması
Madde 18-
Hukuka aykırılıkları saptanan bireysel idarî işlemler, iptal davası açma süresi içinde veya açılmış olan iptal davası sonuçlanıncaya kadar değiştirilebilir, kaldırılabilir veya geri alınabilir.

Yetkisiz olduğu belirgin olan makamlar tarafından ya da kanun hükümleri bariz biçimde ihlâl edilmek suretiyle açık hataya düşülerek veya hile, zorlama veya ilgililerin gerçek dışı beyanı ile tesis edilmiş olduğu saptanan idarî işlemler her zaman değiştirilebilir, kaldırılabilir veya geri alınabilir.
Yapılan ödemelerin iadesi ancak geri alma işleminin ilgililere tebliğinden itibaren geriye doğru beş yıllık süre için istenebilir.
Düzenleyici işlemlerden hukuka aykırılığı saptananlar, her zaman değiştirilir veya kaldırılır. Bunlara dayanılarak yapılan bireysel idarî işlemler yukarıdaki hükümlere tâbidir.

İdarî makamlar, yürütülen idarî faaliyeti düzenleyen mevzuatta yapılan değişiklikleri, hizmet gereklerini ve kamu düzenini göz önünde bulundurarak, mevcut idarî işlemleri her zaman değiştirebilir veya kaldırabilirler. Kişiler lehine oluşmuş hukukî durumlar ikinci fıkradaki hâller hariç olmak üzere korunur.

Bir idarî işlem kanunda aksi öngörülmedikçe, ancak onu yapmaya yetkili makam tarafından yapılışındaki usul ve esaslara uyularak değiştirilebilir, kaldırılabilir veya geri alınabilir.
İdarî işlemlerin değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınması ile ilgili özel kanun hükümleri saklıdır.

Takdir yetkisi
Madde 19-
İdarî makamlara tanınan takdir yetkisi, yetkilendirmenin yapıldığı idarî faaliyetin gerekleri ve amaçlarıyla sınırlıdır. Takdir yetkisi, konuyla ilgili araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapılıp, işlemin sebebi ve güdülen amaç saptanarak kullanılır. Takdir yetkisinin kullanılmasında, tercihi belirleyen hususlar ile işlemin sebebi ve güdülen amaç idarî işlem metninde açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdarî İşlemin Hazırlanması

İdarî usulün başlaması
Madde 20-
İdarî usul, idare tarafından resen ya da ilgilinin başvurusu üzerine başlar.

Temsil
Madde 21-
İlgili, idarî usulün her safhasında, bizzat yapması gerekmeyen tüm hazırlık işlemlerini temsilcisi aracılığıyla yapabilir.
Fiil ehliyeti bulunan herkes, idare karşısında bir diğerini temsil edebilir. Özel kanunlardaki temsil hükümleri saklıdır.
Temsilci tayini, noter tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış bir vekâletname veya başvurulan idarî makamın ilgiliye en yakın biriminin önünde temsile yönelik beyanı içeren tutanağın ibrazı ile yapılır.
İlgili vekâletini geri almadıkça idare, yazışmaları temsilci ile yürütür.
Yetkisiz temsil hâlinde idare, ilgiliye temsilcinin yaptığı işlemleri düzeltmesi, onaylaması veya yeni bir temsilci seçmesi için üç günlük süre verir. Belirtilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde, idarî usul süreci, ilgili muhatap alınarak yeniden başlatılır.

Zorunlu temsil
Madde 22-
İdarî usul sürecinde yapılacak bireysel işlemlerin ilgili veya temsilcisi ile yürütülmesi esastır.
Bireysel işlemin, beşten fazla kişiyi ilgilendirip hak ve menfaatlerde ortaklık bulunması hâlinde, idare, ilgililerden temsilci seçmelerini ister. Bu istek, üç gün içinde yerine getirilmediği takdirde idare, işlemi en kısa sürede sonuçlandırabileceği ilgiliyle yürütür. İdarenin işlemi hangi ilgiliyle yürüttüğü ve işlemin sonucu diğer ilgililere duyurulur.
Temsilci sayısı ve seçimi eşitlik, adalet ve temsil edilebilirlik esaslarına göre idare tarafından belirlenir.

Araştırma, inceleme ve soruşturma yükümlülüğü
Madde 23-
İdare, yapacağı idarî işlemi etkileyen olaylarla ilgili her türlü araştırma, inceleme ve gerektiğinde soruşturmayı kendiliğinden yapar.
İdarece, yeterli araştırma, inceleme veya gerekli görüldüğünde açılacak soruşturma tamamlanmadan idarî işlem yapılamaz, ancak ivedi önlemler alınır.

Bu Kanun kapsamına giren kuruluşlar, faaliyet alanlarında meydana gelen, bireyleri, tüzel kişileri veya çevreyi etkileyen olayları, nedenlerini, idarenin ve kamu görevlilerinin sorumluluğunu, yeterli araştırma, inceleme veya gerektiğinde soruşturma yapmak suretiyle saptamakla yükümlüdür.
İlgililerin bir idarî işlem veya eylem yapılması yolundaki başvuruları idarece, başvuru konularının özelliği dikkate alınıp, gerekli her türlü araştırma ve incelemeler tamamlandıktan sonra cevaplandırılır. Başvuru konusunun, idarî faaliyet alanında gerçekleşen maddî bir olaya ilişkin olması hâlinde, bu Kanunda öngörülen usul kuralları uygulanarak araştırma, inceleme veya soruşturma yapılması zorunludur.

Araştırma, inceleme ve soruşturma usulü
Madde 24-
Yetkili idarî makamlar, idarî faaliyet alanında meydana gelen bir olayı öğrenmeleri üzerine, bir ön inceleme yaptırdıktan sonra, teknik bilgiye sahip kamu görevlilerinden bir ekip oluşturup, gerekli araştırma veya soruşturmayı yaptırırlar. Yapılacak ön inceleme sonucuna göre idarî makamlar, sadece maddî olayın oluş biçimi ve nedenleriyle sınırlı bir araştırma yaptırabilecekleri gibi, gerektiğinde idarenin ve kamu görevlilerinin hukukî sorumluluklarının da saptanacağı bir soruşturmanın yapılması yoluna da gidebilirler. Bu araştırma veya soruşturmada, olaydan etkilenen birey veya tüzel kişilere dinlenilme hakkı tanınır; ayrıca varsa tanıklar dinlenir.
Kamu kurum ve kuruluşları, faaliyet alanlarının özelliklerini dikkate alarak, araştırma ve soruşturma yaptıracak yetkilileri, niteliklerini, ön inceleme, araştırma veya soruşturma yapılacak hâlleri, araştırma ve soruşturmanın kapsamı ve düzenlenecek raporun şeklini, çıkaracakları yönetmeliklerle belirlerler.

Dinlenilme hakkı ve kullandırılması
Madde 25-
Dinlenilme hakkı, ilgililerin, bir idarî işlemin yapılmasından önce haklarını, özgürlüklerini ya da hukukî yararlarını savunmak üzere kendi tercihleri doğrultusunda yazılı veya idarece düzenlenecek görüşme toplantısında sözlü açıklama yapmalarını, tanık dinletebilmelerini, idareye her türlü bilgi ve belge sunmalarını, bilirkişi incelemesi yapılması isteğinde bulunmalarını kapsar.
23 üncü maddeye göre araştırma, inceleme ve soruşturma yapılacak olaylarda, bu olaylarla ilgili yapılan başvurularda, bu Kanunda sayılan idarî yaptırımların uygulanmasında, idarece ilgililere dinlenilme hakkı tanınması zorunludur.
Yukarıdaki fıkra dışındaki hâllerde ise idare, idarî işlemden önce ilgililere dinlenilme hakkı tanıyıp tanımama konusunda takdir yetkisine sahiptir. Her kamu kuruluşu, kamu düzeni ve kamu yararını, idarî işlemlerde ivediliği değerlendirmek suretiyle bu Kanundaki zorunluluklar dışında hangi tür idarî işlemlerde ilgililere dinlenilme hakkı tanınabileceğini çıkaracağı yönetmelikle düzenler.
Dinlenilme hakkına sahip ilgililere, idarece, en az yedi gün önceden yazılı bildirimde bulunulup yapılmak istenilen işlemin konusu, maddî ve hukukî dayanakları, bu hakkı yazılı ya da sözlü olarak kullanabileceği, sözlü olarak kullanmak istiyorsa yapılacak görüşme toplantısının yeri, tarihi ve saati açıklanır.

Tanık ve bilirkişi
Madde 26-
Dinlenilme hakkının kullanılması ve görüşme toplantısının yapılması sırasında tanık dinlenilebilir, bilirkişiye başvurulabilir. İlgililer tanık ve bilirkişi dinleme sırasında hazır bulunabilirler, konuyla ilgili soru sorabilirler. Bu amaçla idare, ilgililere tanık ve bilirkişinin dinleneceği görüşme toplantılarının yer, tarih ve saatini, en az yedi gün önceden yazılı olarak bildirir.
İlgililerin dinletmek istedikleri tanıkların sayısı, gerekli görülmesi hâlinde idarece sınırlandırılabilir. İlgililerin bilirkişi incelemesi yapılması istekleri, idarece gerekli bulunması hâlinde ve inceleme giderlerinin ilgililerce karşılanması koşuluyla kabul edilir. Yapılacak bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenecek rapor, bağlayıcı olmayıp, idarece değerlendirmeye tâbi tutulur.

Görüşme toplantısı
Madde 27-
Görüşme toplantısı, gerekli tanık ve bilirkişiler ile ilgililerin katılımıyla, idare tarafından belirlenecek yönetici tarafından, amaca uygun bir yerde yapılır.
Yönetici, dinlenilme ve katılma hakkının amacına uygun kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla yönetici:

a) Görüşme toplantısını yönetir.
b) İlgililerin, varsa temsilci, tanık ve bilirkişilerin kimliklerini tespit eder; bunlar dışında toplantıya katılanları görüşme toplantısından çıkarır.
c) İşlemin konusunu, maddî ve hukukî dayanaklarını ortaya koyar.
d) İlgilileri, varsa tanık ve bilirkişileri dinlemek, soru sormak, sunulacak delilleri almak ve bunlara yapılacak itirazları görüşmek için görüşme usulünü belirler.

Görüşme toplantısında kimlik tespitleri, sorular, cevaplar, tanık ve bilirkişi ifadeleri, yönetici tarafından alınan kararlar ve sunulan deliller idare tarafından tutanağa geçirilir. Tutanak görüşmeye katılanlarca imzalanır. İstek hâlinde ilgiliye tutanağın bir sureti verilir.
Görüşme toplantılarında özel hayatın gizliliğini ihlâl edebilecek kişisel, tıbbî, sınaî, ticarî ve malî sırların zarar görmemesi sağlanır.

Tazminat istemlerine ilişkin başvuruların incelenmesi
Madde 28- İdarenin eylem ve işlemlerinden dolayı zarara uğrayanların tazminat istemiyle idareye yaptığı başvurular, ita amirinin görevlendireceği kişinin başkanlığında üçü o idarede, biri Maliye Bakanlığını temsilen o birimin bulunduğu yerde görevli olmak üzere beş kişiden oluşacak kurullar tarafından incelenerek ita amirinin onayıyla sonuca bağlanır.
Kurulların oluşumu her idare tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Tazminat istemlerine ilişkin başvuruların incelenmesinde, başvurunun konusu, zarara yol açan olay ve nedenleri, zararın meydana geliş şekli, idarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, zararın miktarı ve ödenecek tazminat tutarı tespit edilir. 24 üncü madde uyarınca gerekli araştırma ve soruşturma yapılarak tazminat miktarının tespitinde talepte bulunanın veya temsilcisinin görüşünün alınması, varsa tanıkların dinlenmesi zorunludur. Belirlenen tazminat miktarının ödenmesinin kabul edilmesi istemde bulunanın da buna rıza göstermesi halinde 39 uncu madde uyarınca tutanak düzenlenir ve anlaşılan miktar tutanak ile imza altına alınır. Bu tutanak ilâmlı icraya dayanak olacak belgelerdendir.
İdarenin eylem ve işlemleri nedeniyle verdiği zararın tazmini için bütçeye yeterli ödenek konulur.

Açıklık
Madde 29-
Bilinmesi veya zamanından önce öğrenilmesi hâlinde, Devletin millî savunma, millî güvenlik, millî ekonomi ve dış ticaret politikaları ile milletlerarası ilişkilerinin yürütülmesine açıkça zarar verecek, özel hayatın gizliliğini ihlâl edecek ve haksız rekabet ve kazanca sebebiyet verecek işlemlerin dışındaki idarî faaliyetler özel kanun hükümleri çerçevesinde kamuya açıktır.

Katılma hakkı
Madde 30-
Bayındırlık hizmetleri, mülkiyet ve çevre [MK1]hakları ile kültür ve tabiat varlıklarını doğrudan etkileyen, belde halkının tümünü ilgilendiren bireysel ve düzenleyici işlemlerde, kamunun bilgilendirilmesi ve katılımı esastır.
Birinci fıkradaki işlemlerin konusu, otuz gün içinde incelenip görüş bildirilmesi amacıyla elverişli vasıtalarla kamuya duyurulur.
İşlemin tesisinde, idare tarafından alınacak kararın niteliğine göre ilgili diğer idarî kurum ve kuruluşlardan, aynı konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve işlemin etki ve sonuçlarını doğuracağı bölgedeki üniversitelerden birer temsilci, idare tarafından düzenlenecek genel görüşme toplantısına çağrılır.
Ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerde ise ilgili idari kurum ve kuruluşların yanında, idare, kendi belirleyeceği en az üç üniversite, sivil toplum örgütü ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birer temsilciyi genel görüşme toplantısına davet eder.
Genel görüşme toplantısı 27 nci madde hükmüne göre yapılır.
İdare, bu toplantı sonucunda ortaya çıkan görüşleri ve konuyla ilgili yapılan anket, kamuoyu yoklaması ve benzeri vasıtalarla elde edilen veri ve sonuçları karar alma sürecinde değerlendirir.

Kurul toplantılarının açıklığı
Madde 31-
İdarenin karar organı olan kurullarının toplantıları, özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgililere açıktır.
Kurul toplantıları, ilgililerin toplantıyı izleyebileceği uygun yerlerde yapılır. İlgililerin sayısının fazla olması halinde idare, ilgililerden toplantıyı izleyecek belli sayıda temsilci seçmesini isteyebilir.

İlgililere açık her toplantının yeri, zamanı ve konusu ile toplantı hakkında nasıl bilgi alınabileceği, en az yirmidört saat önceden, toplantılarla ilgili değişiklikler de en kısa zamanda ve uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Kurul hâlinde alınması gereken kararlarda kurul, özel kanunlardaki hükümler hariç salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu belirleyicidir.

Toplantılarda tutulan kayıtlar, notlar ve konuşmalar bir tutanakla tespit edilir ve gizli olanlar dışındakiler talep hâlinde ilgililerin bilgisine sunulur.
İdarenin kamuyu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri bu madde kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarına ilişkin hususlar saklıdır.

Elektronik ortamda duyuru
Madde 32-
Kamu kurum ve kuruluşları, görev ve yetki alanlarındaki, kamuyu ilgilendiren her türlü faaliyet ve işlemlerini, diğer iletişim araçlarının yanı sıra elektronik ortamda, imkânlarının yeterliliği ölçüsünde duyurmakla yükümlüdür.
Elektronik ortamda duyuruya ilişkin esas ve usuller, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdarî İşlemin Tamamlanması

İşlem yapma yükümlülüğü ve süresi
Madde 33-
İdare, başvuru üzerine ya da resen başlayan usulün sonucunda gerekli işlemi, bu Kanuna uygun olarak yapar. Özel bir hazırlık süreci gerektirmeyen bireysel işlemler, en geç altmış gün içinde tamamlanır.
9 uncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyla başvuru üzerine yapılacak işlemlerde, evrakı kabul eden birim başvuruyu üç gün içinde işlemi tesis edecek olan makam veya kurula iletir. Başvuru; araştırma, inceleme ve değerlendirme yapılması için ilgili birime veya birimlere üç gün içinde gönderilir. İlgili birim veya birimler, gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri yaparak görüşünü geciktirmeksizin işlemi tesis edecek makam veya kurula sunar.

İdare, işlemin yapılmasını engelleyen, güçleştiren ya da geciktiren unsurların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alır.
İdare, çıkaracağı yönetmelikle görevi kapsamında olan işlerin başlangıcından bitişine kadar geçireceği aşamaları ve bitirilmesi için öngörülen süreleri tespit ve ilân eder.

Maddî hataların düzeltilmesi
Madde 34-
İşlem metninde tarafların adı, soyadı, unvan ve adreslerine ilişkin yanlışlıklar ile hesaplama hataları ve diğer maddî hataların saptanması hâlinde, idarece resen ya da ilgilinin başvurusu üzerine düzeltme yapılması zorunludur.
Yapılan düzeltmeler ilgilisine bildirilir.

İdarî işlemin gerekçesi
Madde 35-
Her idarî işlem gerekçeli olmak zorundadır. Gerekçede idarenin o işlemi yapmasını gerektiren maddî ve hukukî sebepler açık ve anlaşılabilir şekilde yer alır. Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde işlemin sebebi ve amacı da belirtilir.

Başvuru yollarının gösterilmesi
Madde 36-
Bireysel işlem metninde idare, ilgilinin hangi idarî makam, yargısal merci veya alternatif uyuşmazlık çözüm usullerine başvurabileceğini ve sürelerini belirtmek zorundadır.
Düzenleyici işlemlerde, bu işleme karşı doğrudan veya uygulama işlemi üzerine, hangi yargı merciine, hangi süreler içinde başvurulabileceği ayrı bir maddede gösterilir.
Başvuru yollarının ve sürelerinin gösterilmesinde idarenin yaptığı hata hak kaybına neden olmaz.

Bireysel idarî işlemin şekli
Madde 37-
İdarî işlemler, kural olarak yazılı şekilde yapılır. Yazılı olmayan işlemler, ilgilinin talebi üzerine idarece yazılı hale getirilir.
İdarî işlem metninin aslı ve suretlerinin tamamında;

a) İşlemi yapan idare ve açık adresi,
b) İşlemi yapan yetkili ya da yetkililerin unvanı, ad ve soyadları ve el yazısı ile imzaları,
c) İmza devri ya da vekâlet söz konusu ise unvanda bu durumu ifade eden açıklama ya da kısaltma,
d) Yöneldiği kişi ya da kişilerin açık kimlikleri,
e) Yetkili idare evrak defteri kayıt tarihi ve sayısı yer alır.

İşlem bir kurul tarafından yapılmışsa; toplantı ya da oturum tarihi ve numarası, katılan ve katılmayanların açık kimlikleri, katılanların hangi yönde oy kullandıkları ve varsa gerekçeli karşı oyları işlem metninde gösterilir.
Elektronik ortamda ya da otomatik bir araç ile yapılan idarî işlemde yetkilinin adı ve soyadı ile imzası yer almayabilir veya elektronik imza ya da güvenliği garanti edilmiş mekanik araçlarla imza atılabilir.
İdarî işlemin yöneldiği ya da ondan etkilenecek kişiler veya belirli gruplar için, kendileri önceden bilgilendirilmek kaydıyla, içeriğinin bildirimi amacıyla özel işaretler kullanılabilir.

Bireysel idarî işlemin yürürlüğe girmesi
Madde 38-
İdarî işlem, işlem metninde açıkça daha sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmemişse, ilgilisi için usulüne uygun tebliğ edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve tebliğ edildiği andaki içeriği ile geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar

Tutanak
Madde 39-
İdarî yaptırımı gerektiren bir idarî ihlâlin ortaya çıkması hâlinde, idarî makam ya da ihlâle tanık olan yetkili kamu görevlisi, söz konusu ihlâli tutanakla tespit eder.

Tutanakta, ihlâlin yeri ve zamanı, niteliği, ihlâlde bulunan kişi ya da kişilerin ad ve soyadları, mümkünse adresleri ve gerekli olan diğer kimlik bilgileri ve tutanağı düzenleyen görevlinin adı, soyadı ve açık kimliği yer alır.
Hakkındaki ihlâl iddiası ilgiliye bildirilir, varsa itiraz ve ihlâle ilişkin değerlendirmeleri tutanağa geçirilir.
İhlâli ortaya koyan her türlü kanıt tutanağa eklenir, varsa, tanıkların ad ve soyadları ile adresleri tutanakta gösterilir.
Tutanak, düzenleyen görevli ve hakkında tutanak tutulan kişi ya da kişilerce imzalanır. İlgilinin imzadan kaçınması hâlinde bu durum belirtilir, varsa tanıkların imzaları alınır.

İdarî yaptırımlarda dinlenilme ve savunma hakkı
Madde 40-
İdarî yaptırım kararı alınmadan önce, en az yedi gün süre verilerek ilgiliye dinlenilme ve savunma hakkı tanınması zorunludur. Anılan haklarını kullanması için yazılan davet yazısında, idarî yaptırıma konu olacak fiilin açıkça belirtilmesi gerekir. Davet yazısında gösterilmeyen bir fiile dayalı olarak, idare, yaptırım kararı alamaz.

Ancak, kamu düzeni ve genel sağlığın hemen yaptırım uygulanmasını gerektirdiği hâllerde, idarî yaptırım uygulanmakla birlikte, ilgiliden yedi gün içinde dinlenilme hakkını kullanması ve savunmasını yapması da istenir. Belirtilen süre içinde ilgilinin anılan haklarını kullanması veya öngörülen sürenin geçmesi üzerine idarece, yaptırım kararı bütün hukukî unsurları itibariyle gözden geçirilir ve nihaî yaptırım kararı ilgiliye tebliğ edilir. İlgililer, ilk idarî yaptırım kararının uygulanması üzerine veya nihaî yaptırım kararına karşı dava açabilirler.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklıdır.

İdarî yaptırımlarda ölçülülük
Madde 41-
İdarî yaptırımlara karar verilirken, yaptırım gerektiren eylemin işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araç, konunun önem ve değeri, eylemin işlendiği zaman ve yer, eylemin diğer özellikleri, zararın ve tehlikenin ağırlığı, ilgilinin amacı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bu hüküm, idarî para cezalarında alt ve üst sınırlar arasındaki miktarın belirlenmesinde de uygulanır.
Cezanın alt sınırdan verilmesi hâlinde de, takdirin sebepleri kararda gösterilir.

İdarî para cezalarında zamanaşımı
Madde 42-
İdarî para cezaları, cezayı gerektiren fiilin idarece öğrenildiği tarihten itibaren birinci yılın ve her koşulda fiilin işlendiği tarihten itibaren beşinci yılın sonuna kadar tahakkuk ettirilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Usulleri

Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin kullanılması
Madde 43-
Bu Kanunda düzenlenmiş alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri idarî itiraz, müzakere ve uzlaştırmadır.
Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerine başvuru isteğe bağlıdır.
İlgililer, idarî uyuşmazlıkların çözümü için alternatif uyuşmazlık çözüm usullerini kullanabilirler. Ancak, aynı anda birden fazla alternatif uyuşmazlık çözüm usulüne başvurulamaz.

Uyuşmazlığın konusu, üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini etkileyecek ve çözüm süreci onların katılımını da gerektirecekse uzlaştırma veya müzakereye, ancak üçüncü kişilerin de katılımıyla başvurulabilir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerine başvurulması hâlinde, taraflar süreç tamamlanmadan aynı uyuşmazlık konusunda dava açamazlar.
İdarî uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık çözüm usulleriyle sonuçlandırılmış olması, idarenin değişen şartları dikkate alarak yeni işlem yapmasına engel olmaz.

Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin uygulanması
Madde 44-
Alternatif uyuşmazlık çözümü sürecinde idare ve ilgililere eşit muamele edilir. Tarafların idarî usulden kaynaklanan hiçbir hakkı ihlâl edilemez.
İdare alternatif uyuşmazlık çözüm usullerini, yükümlülüklerinden veya kanun hükümlerinin gereklerinden kaçınma vasıtası olarak kullanamaz.

Müzakere ve uzlaştırma usullerinde gizlilik
Madde 45-
Alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinde, tarafların ve uzlaştırıcının veya uzlaştırma kurulunun görüşmelerde yaptıkları beyanların, verdikleri bilgi ve belgelerin gizliliği esastır.
Taraflar ve uzlaştırıcı ancak;

a) Söz konusu beyan, bilgi ve belgenin, bunları açıklamak isteyen tarafça verilmiş olması,
b) Uyuşmazlık çözüm usulüne katılan tarafların tamamının yazılı olarak rıza göstermesi,
c) Mahkemenin, açık bir hukuka aykırılığı önlemek, bir hukuka aykırılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak veya kamu düzenine verilecek bir zararı engellemek amacıyla bunların açıklanmasına veya bu konuda tanıklık yapılmasına karar vermesi,
d) Uyuşmazlık çözüm sürecinde yapılan beyanların, verilen bilgi ve belgelerin uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu tarafından ortaya çıkarılmış olması dışında, bu beyan, bilgi ve belgelerin tarafların tamamı için sunulmuş olması veya bunlara tarafların tamamınca erişilebilecek olması,
hâllerinde bunları açıklayabilirler.

Uyuşmazlık çözüm sürecinde yapılan beyanların, verilen bilgi ve belgelerin yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı olarak açıklanması hâlinde bu beyan, bilgi ve belgeler, ilgili oldukları uyuşmazlığın konusu hakkında sonradan açılacak bir davada delil olarak kabul edilemezler.
Bu maddede belirtilen hiçbir hüküm, uyuşmazlık nedeniyle daha sonra açılacak bir davada tahkikat aşamasında elde edilebilecek olan bir delilin, bu delil sırf uyuşmazlık çözüm usulünde kullanıldı diye elde edilmesini ve kabul edilmesini engellemez.

Başvuru
Madde 46-
İlgililer müzakere veya uzlaştırma talebiyle, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla uyuşmazlık konusu olan idarî eylem veya işlemi yapmış olan idareye dilekçeyle başvururlar. İdare, müzakere veya uzlaştırma talebini kabul edip etmediğini en geç yedi gün içinde cevaplandırır.

Sürelerin işlememesi
Madde 47-
Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinden birisine başvurulduğu tarihte hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri durur.
Alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri sonunda anlaşmanın temin edilememesi veya itirazın reddi hâlinde, buna ilişkin tutanağın veya itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu süreler işlemeye başlar.

Uyuşmazlık konusu olan idarî işlemin icrasının durması
Madde 48- Bir idarî işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın çözülmesi için müzakere veya uzlaştırma usulünün idarece kabul edilmesi hâlinde işlemin icrası, süreç sonuna kadar geçici olarak durur. Ancak idare, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, işlemin icrasına devam edilmesi koşuluyla müzakere veya uzlaştırma usulünü kabul edebilir.
İdarî itiraz usulüne başvurulması işlemin icrasını durdurmaz.

İdarî işleme itiraz
Madde 49-
İlgililer, kesin idarî işlemlere, tazminat istemlerinin ve başvurularının reddine ilişkin kararlara karşı otuz gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa işlemi tesis etmiş olan makama, kurul hâlinde alınan kararlarda ise aynı kurula; işlemin değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınması istemiyle itiraz edebilirler.

İtirazı incelemeye yetkili makam veya kurul, başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde itiraza ilişkin başvuruyu karara bağlamak zorundadır.

Yasal zorunluluğa rağmen başvurusu cevaplandırılmayan ilgili, cevap verme yükümlülüğünün yerine getirilmesini bir üst makamdan isteme hakkına sahiptir. Üst makam yedi gün içinde cevap verilmesini sağlar.
Özel kanunlardaki itiraza ilişkin hükümler saklıdır.

İtiraz başvurusu
Madde 50-
İtiraz başvurusu, başvuru hakkının kullanılmasında uygulanacak usule tâbidir.

İtiraz başvurusunun incelenmesi
Madde 51-
İtirazı incelemeye yetkili makam veya kurul, itiraz başvurusunda ileri sürülen sebeplerle bağlı olmaksızın gerekli bilgi ve belgeyi getirterek, itiraza konu işlemin dayanağını oluşturan maddî ve hukukî olgular hakkında her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. İdarî makamların denetimini yapmak ve aynı zamanda bireyin hukukî güvenliğini sağlamakla görevli itirazı incelemeye yetkili makam veya kurul, ilgililerin, tanıkların, bilirkişilerin dinlenmesine, ilgililerin bu konudaki isteklerini yerinde görmesi hâlinde karar verebilir.
İtirazı incelemeye yetkili makam veya kurul, işlemin yerindeliği ile bütün unsurları bakımından hukukîliğini de değerlendirmek suretiyle itirazı inceler ve karara bağlar.
Başvuru üzerine verilen karar, itiraz sahibine ve idareye yazılı olarak bildirilir.

Müzakere
Madde 52-
Müzakere, idare ile ilgililerin aralarındaki uyuşmazlığı yargı yoluna başvurmadan çözmek ve karşılıklı anlaşmaya varmak amacıyla bir araya geldikleri alternatif uyuşmazlık çözüm usulüdür.
İdarenin veya ilgililerin yapmış olduğu müzakere teklifinin karşı tarafça kabulü hâlinde, idare ile bireyler bizzat veya temsilcileri aracılığıyla, idare tarafından belirlenecek bir yerde toplanır ve ihtilaflı konuları görüşürler.
Müzakere sonunda anlaşma sağlanırsa tutanak düzenlenir. Bu tutanakta yer verilen hususlar hakkında yetkili makam veya kurulun onayı alındıktan sonra anlaşma imzalanır.

Uzlaştırma
Madde 53-
Uzlaştırma, idare ile ilgililer arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi için tavsiyelerde bulunan ve görüşlerini açıklayan tarafsız bir kişinin uzlaştırıcı sıfatıyla katıldığı alternatif uyuşmazlık çözüm usulüdür.
Uzlaştırıcı, uyuşmazlığın çözümü amacıyla taraflarla ayrı ayrı veya birlikte toplantılar yapabilir.
Uzlaştırıcı, bir idarî işlemi hukuka uygunluk ve yerindelik yönünden inceleyerek gerekli görürse idareyi, yapmış olduğu işlemi kaldırmaya, geri almaya veya değiştirmeye ikna etmeye çalışabilir; ancak, idarî işlem hakkında kendisi karar veremez.

Uzlaştırıcı
Madde 54-
Uzlaştırıcı olarak görev yapacak kişi, her iki tarafın da rızasıyla seçilir.
Uzlaştırıcı olarak atanan kişi tarafsız hareket etmek zorundadır. İdare, uzlaştırıcılara, uyuşmazlığın çözümüyle ilgili olarak emir veremez.
Taraflar bir veya daha fazla kişiyi uzlaştırıcı olarak seçilebilirler.
Uzlaştırıcı olarak görev yapacak olanların, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve mesleğinde en az on yıllık tecrübeye sahip ve alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri üzerinde eğitim almış olmaları gerekir.
Uyuşmazlık konusu özel ve teknik bilgiyi gerektiriyorsa, hukuk fakültesi mezunu uzlaştırıcı ile birlikte bu bilgiye sahip olarak mesleğini icra eden kişilerin de uzlaştırıcı olarak seçilmesi mümkündür.
Memurlar veya diğer kamu görevlileri de yukarıdaki nitelikleri taşımak kaydıyla uzlaştırıcı olarak seçilebilirler.
Uzlaştırıcıların eğitimi, çalışma usul ve esaslarıyla ilgili diğer hususlar Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Eğitim görmüş uzlaştırıcıların isimleri bulundukları ilin valiliğine bildiririlir ve beşinci fıkra hükmü hariç olmak üzere uzlaştırıcılar bunlar arasından seçilirler.

Uzlaştırıcı olamayacak kişiler
Madde 55-
İdare ile ilgililer aksini kararlaştırmadıkça, 15 inci maddede sayılanlar uzlaştırıcı olarak görev yapamazlar.

Uyuşmazlığın uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu tarafından incelenmesi
Madde 56-
Uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, uyuşmazlığın kendisine intikal etmesi üzerine, öncelikle uyuşmazlık konusunun uzlaştırma usulüyle çözülüp çözülemeyeceğini resen inceler ve uzlaştırma ile çözülemeyeceğine karar verirse görüşmelere geçmeden talebi reddeder.
Uyuşmazlığın uzlaştırma usulüyle çözülebilecek nitelikte olması hâlinde, uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, uyuşmazlık konusu olan vakıaları inceler. Uyuşmazlık konusunun aydınlatılmamış yönleri bulunduğu takdirde, bunları taraflardan sorarak tamamlar. Ayrıca ilgili kurumlardan gerekli bilgi ve belgeleri toplar, görüşlerine başvurmak istediği kimseleri çağırarak dinler veya bunların görüşlerini yazılı olarak bildirmelerini ister. Uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, taraflardan uyuşmazlık hakkında gerekli bilgileri aldıktan sonra uzlaşma müzakerelerini başlatır.
Uzlaşma görüşmelerinin yeri ve tarihi uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu tarafından belirlenir. Uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, taraflara, uyuşmazlık konusuyla ilgili tüm bilgi ve belgelerle belirlenen tarihte ve yerde hazır bulunmalarını, toplantı gününden en az yedi gün önce bildirir.
Uzlaşma görüşmeleri taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülür. Uzlaştırıcı yönetiminde gerçekleştirilecek bu toplantılarda uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara çeşitli önerilerde bulunur ve tarafları anlaşmaları için teşvik eder.

Uzlaşma görüşmeleri sonunda uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, düzenleyeceği raporda; uyuşmazlığın çözümü konusundaki tavsiyelerini taraflara yazılı olarak sunar. Uyuşmazlık konusu üzerinde tarafların anlaştıkları hususlar tespit edilir. Tespit edilen anlaşma şekli veya miktarı ve diğer hususlar üzerinde taraf idarenin bağlı olduğu yetkili birimden onay alınması için, idare temsilcisine yedi gün süre verilir. Uzlaşma sağlandığı takdirde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Tarafların ve varsa temsilcilerinin ad, soyadı ve adreslerini, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirilmesi gereken hususları içeren tutanak uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu üyeleri ile taraflar ve varsa temsilcilerince imzalanır. Taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenen tutanağın bir sureti taraflara verilir.

Tarafların uzlaşmaya katılmaması, uzlaşma görüşmelerine katıldıkları hâlde uzlaşma tutanağını imzalamamaları veya bu tutanağı ihtirazî kayıtla imzalamak istemeleri gibi nedenlerle uzlaşma temin edilemediği takdirde, uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulunca bu husus belirtilerek, taraflara önerilen çözüm şekli de yazılmak suretiyle bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağın birer sureti üç gün içinde taraflara tebliğ olunur.
Uzlaşmanın temin edilememesi hâlinde, aynı uyuşmazlıkla ilgili olarak tekrar uzlaştırma usulüne başvurulamaz.

Tutanağın niteliği
Madde 57-
Uyuşmazlığın konusunun para alacağına ilişkin olması hâlinde, uzlaşmanın temin edildiğine dair tutanak ilâmlı icraya dayanak olacak belgelerdendir.

Uzlaştırma süresi
Madde 58-
Uzlaştırıcı veya uzlaştırma kurulu, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Tarafların rızasıyla bu süre otuz gün daha uzatılabilir.

Masraflar
Madde 59-
Bilirkişi ücretleri talep eden tarafından, posta masrafları idare tarafından karşılanır.

Müşterek hükümler
Madde 60-
56 ila 59 uncu madde hükümleri, müzakere usulünde de kıyasen uygulanır.

Uzlaştırıcıların ücretleri
Madde 61-
Uzlaştırıcıların ücretleri, Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde belirlenir ve taraflarca eşit olarak karşılanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yargı Kararlarının Uygulanması Usulü ve Sorumluluk

Yargı kararlarının uygulanması usulü
Madde 62-
İdare, yargı kararlarının gereklerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
İdarî yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının gerekleri, kararın idareye tebliğini takip eden otuz gün içinde, kesinleşmesi beklenilmeksizin yerine getirilir.
Tebliğ edilen karar, tebligatı alan birim tarafından işlemi tesis etmiş olan makam veya kurula derhal sunulur.
Yargı kararı, uygulanması yeni bir araştırma, inceleme ve değerlendirmeyi gerektirmiyorsa, ilgilinin başvurusu aranmadan gecikmeksizin yerine getirilir.

Ancak, yürütmenin durdurulması ve iptal kararına konu atama ve görevlendirmeye ilişkin işlemlerde; özlük ve malî hakları saklı kalmak şartıyla, kararın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde başvuruda bulunan ilgilinin istemi de dikkate alınarak, atamaya yetkili makam tarafından karar gereği yerine getirilir. Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanmasından, ilgilinin isteği üzerine vazgeçilmesi ve bu vazgeçme doğrultusunda işlem yapılması, dava konusu işlemin hukukî sonuçları ortadan kaldırılmadıkça dava sonucunda verilen iptal kararının ileriye yönelik uygulanmasına engel oluşturmaz. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile yapılan atama işlemlerinde yargı kararları ilgili bakan tarafından uygulanır.
Yürütmeyi durdurma veya iptal kararlarında, idarece yeni bir inceleme, araştırma ve değerlendirme yapılmasının öngörülmesi hâlinde, işlemi tesis etmiş olan makam veya kurul, kararı, kendisine sunulduğu tarihten itibaren üç gün içinde, görüşünü almak üzere, hukuk müşavirliği veya davayı takip eden yetkili birime gönderir.

Hukuk müşavirliği veya davayı takip eden yetkili birim, yedi gün içinde görüşünü bildirir. Bu görüş alındıktan sonra kararın gereği yerine getirilir.
Yargı kararlarının gereklerinin otuz gün içinde yerine getirilmemiş olması, bu süre geçtikten sonra da yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yargı kararlarının uygulanmasında, yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının sonuçlarını etkisiz kılacak yeni bir idarî işlem tesis edilemez.
Düzenleyici işlemler hakkında verilen iptal kararlarının gerekçesi doğrultusunda gecikmeksizin düzenleme yapılmak zorundadır.
Haciz veya ihtiyatî haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararın kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

Tam yargı davalarında kararın uygulanması
Madde 63-
Belli bir miktarı içeren tam yargı davalarında hükmedilen miktar, davacı veya vekilinin başvurusu üzerine otuz gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmediği takdirde karar, genel hükümler çerçevesinde kanunî gecikme faizi ile birlikte infaz ve icra olunur.
Belli bir miktarı içermeyen tam yargı davalarında veya iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılması durumunda, esas hakkında verilen kabul kararlarının uygulanmasında aşağıdaki usul takip edilerek kararın gereği yerine getirilir.
Tebliğ edilen karar, tebligatı alan birim tarafından ita amirine üç gün içinde sunulur. İta amirince, davacı veya vekiline ödenecek miktarın tespiti için karar üç gün içinde ilgili birime gönderilir. İlgili birim yedi gün içinde miktarı tespit eder. Kararın idareye tebliğinden itibaren otuz gün içinde gereği yerine getirilir.

İptal ve tam yargı davalarının birlikte açılması durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olması hâlinde, özlük ve parasal hakların ödenmesi, esas hakkında verilecek karardan sonra yapılır.
Genel bütçe dışındaki kamu mallarından elde edilen gelirlerin haczi mümkündür.
Mahkeme karar tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için yasal faiz ödenir.

Rücu
Madde 64-
Yargı kararlarının uygulanmadığının, açılan tam yargı davalarında idarî yargı mercilerince saptanması ve tazminata hükmedilmesi hâlinde, idarece, yargı kararını uygulamayan kamu görevlisi veya bakana karşı, tazminatın ödendiği tarihten itibaren bir yıl içinde, ödenen tazminatın tahsili istemiyle adliye mahkemelerinde rücu davası açılması zorunludur.
İdarî yargı mercileri, rücu davası açılmasını gerektiren kararlarını, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne gönderirler.

Genel bütçe içindeki ve dışındaki bütün kamu kuruluşlarında, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, rücu davası açmakla yükümlüdür.

Açılan tam yargı davalarında, idarî yargı mercilerince hizmeti kusurlu işlettikleri saptanıp, tazminata mahkûm olan kamu kurumu ve kuruluşları, hizmet kusuru saptanan olayla ilgili soruşturma yaptırarak, olayda kusuru saptanan kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere karşı, genel hükümlere göre rücu davası açmakla yükümlüdürler.

Emsal yargı kararlarının dikkate alınması
Madde 65-
İdare, işlemlerinde ve diğer faaliyetlerinde, aynı nitelikteki kesinleşmiş mahkeme kararlarını dikkate alır.
İdare, faaliyet alanına ilişkin idarî işlemi tesis etmeden önce maddî veya hukukî yönden tesis edeceği işleme benzer nitelikteki işlemler hakkında kesinleşmiş yargı kararının varlığı hâlinde, bu kararın gerekçesini değerlendirerek işlem tesis eder.

Cezaî sorumluluk
Madde 66-
Yargı kararlarına göre idarî işlem oluşturulması veya eylemde bulunulması gereken hâllerde, bu yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle yargı kararlarını uygulamayan yetkililer, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Suçun özel amaç veya siyasî saikle işlenmesi halinde ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.
Bu suç nedeniyle yapılacak soruşturmalar, 4483 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olmaksızın genel hükümlere göre yürütülür.

Sorumluluk
Madde 67-
Bu Kanunun uygulanmasında;
Yetkililer, idarî usul sürecini;

a) Izrar kastıyla garaz, kin, husumet, kıskançlık, intikam ve bunlara benzer duygular altında hareket ederek uygularsa,
b) Ağır ihmali ile uygulamazsa, kusurlu sayılır ve haklarında genel hükümlere göre disiplin ve ceza işlemleri yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Ödenek ayrılması
Madde 68-
Belli bir miktarın ödenmesi sonucunu doğuran mahkeme kararlarının ve alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri sonucunda yapılan anlaşmaların uygulanmasını teminen, bütçeye yeterli ödenek konulur.

Madde 69- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/a maddesi eklenmiştir.

“Alternatif uyuşmazlık çözüm usullerine havale
Madde 19/a- Mahkeme görülmekte olan bir davada, tarafların birlikte talebi üzerine uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık çözüm usulüne havale edilmesinin mümkün ve faydalı olduğuna kanaat getirirse, davanın Genel İdari Usul Kanununda sayılan alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinden müzakere veya uzlaştırmaya havale edilmesine karar verebilir. Bu halde taraflara en çok bir ay süre verilir.Bu durum duruşmada ortaya çıkarsa taraflara verilen süre üzerine duruşmaya ara verilir.
Uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri sonunda çözülmesi hâlinde mahkemece keyfiyet tutanağa geçirilerek anlaşma doğrultusunda karar verilir.”

Geçici Madde 1- 11 inci maddede “otuz gün” olarak öngörülen cevap verme süresi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle “altmış gün” olarak uygulanır.

Geçici Madde 2- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlük
Madde 70-
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 71-
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Taslağı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1.—
Bu Kanun, kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasında kişiliğin, temel hak ve ozgurlüklerin korunmasıni ve kişisel verileri işleme tâbi tutan kişi ve kurumlarin uyacaklari esas ve usulleri düzenler.

Kapsam
MADDE 2.—
Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işleme tâbi tutulan kişiler ile bu verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya kuru1uş1ari ile gercek ve Özel hukuk tüzel kişiler hakkinda uygulanir.
Bu Kanun hükümleri, gercek kişilerce ticari, mesleki kazanc amaci olmaksizın başka1arina aktarmamak kaydiyla ve sadece kendileri tarafindan kullanilmak üzere işlenen kişisel veriler hakkinda uygulanmaz.

Tanimlar
MADDE 3.—
Bu Kanunda gecen;

a) Kişisel Veri: belirli veya kimligi belirlenebilir bir kişiye i1işkin bütün bilgileri,
b) Ilgili Kişi: Hakkinda kişisel veri işlenen gercek ve tüzel kişileri,
c) Kişisel verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin, kullanilan arac ve yöntemlere bakilmaksizin toplanmasi, elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, depolanmasi, uyanianmasi veya degiştiri1mesi, degerlendirilmesi, kullanılması, aciklanmasi, aktarılması veya elde edilebilir olmasi, ayrılması veya birleştirilmesi, dördurulmasi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerden herhangi birini,
d) Veri Kutugu Sistemi: işlevsel veya cografi esaslara göre merkezi veya yaygin olarak bir sistemde muhafaza edilen ve belirli yöntemlerle u1aşi1abi1en kişisel veri toplulugunu,
e) veri kutugu sistemi sahibi: Veri kütügu sistemini o1uşturma, işletme, denetim hak ve yetkisine sahip olan kamu kurum veya kuru1uş1ari ile gercek ve özel hukuk
I) Kurum: kişisel verileri Koruma Kurumunu,
g) Başkan1ik: Kişisel Verileri Koruma Başkanlığını,
h) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Başkanını
i) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulunu,
j) Sicil: Kişisel Veri Kütügü Sistemi Sicilini,
k) Ilgili Bakan Başbakan veya görevlerdirecegi Devlet Bakanini ifade eder.

IKINCI BÖLüM Genel Kurallar

MADDE 4.— Kişisel verilerin aşagidaki nitelikleri taşimasi;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarina uygun olarak elde edilmesi ve işleme tâbi tutulmasi,
b) Belirli, acik, hukuka ve dürüstluk kurallanna uygun amaclar için kaydedilmesi, kullamlmasi ve bu amacin aşi1mamasi,
c) Dogru ve guncel olmasi, gerektiginde yenilenmesi veya silinmesi,
d) Kişilerin kimliklerini belirtecek bir bicim altinda, ancak toplandiklari amac için gerekli olan sure kadar muhafaza edilmesi,
zorunludur.

Özel niteLiği olan kişisel veriler
MADDE 5.—
Kişilerin irk, siyasi düşünce, din veya diger inanclari ile saglik, gizli ve özellikle cinsel yaşam1arına i1işkin kişisel veriler ve ceza mahkümiyetleri, ancak kişi için yeterli koruyucu güvenceler saglayan özel kanuni düzenlemeler varsa

MADDE 6.— Kişisel verilerin toplanmasi sirasinda ilgili kişilere;

a) Veri kütügü sisteminin sahibi veya temsilcisinin kimligi,
b) Kişisel verilerin hangi amacla işleme tãbi tutulacagi,
c) Kişisel verilerin kimlere aktarılacağı,
d) Sorulan cevaplandirmanin zorunlu olup olmadigi, cevaptan kacinma hâlinde bunun muhtemel sonuclari,
e) Ilgili kişi hakkindaki kişisel verileri ogrenme ve gerekiyorsa bunlari düzeltme hakkina sahip oldugu, hususlarında bilgi verilir.

Kişisel verilerin dogrudan ilgili kişiden degil, başka bir veri kütugu sisteminden ilk kez edirilmesi hâlinde ilgili kişiye gerekli bilgiler verilir.
Kişisel verilerin tarihi, kültürel, bilimsel veya istatistik araştirma yapmak üzere işleme tâbi tutulmasi amaciyla aktarilmasinda ilgili kişiye bilgi verilmesinin imkânsiz olmasi veya büyük güclükler yaratması hâlinde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Başvuru ve bilgi edinme hakki
MADDE 7.—
Herkes, makul aralıklarkla, veri kütügü sistemi sahibine başvurarak kendisiyle ilgili olarak kişisel veri kaydedilip kaydedilmedigini ogrenmek, kaydedilmişse bunlari istemek hakkina sahiptir.

Bu istem kanşisinda veri kütügu sistemi sahibi,

a) veri kütügü sistemindeki ilgili kişiye ait tüm bilgileni,
b) Işleme tâbi tutulan tüm bilgi tünlenini, işlemin hukuksal dayanagini ve amacini,
c) Kişisel verlileri işleme tãbi tutanlari,
d) Hangi tür kişisel mlenjn ücüncü kişilere aktarilabilecegini ve bunlarin kimliklenini, bildirmek zorundadır.

*veri kütugu sistemi sahibi, bu bilgileri Kurumca belirlenen makul bir ücret karşihginda tam, dogru ve yazili şekilde gecikmeksizin vermekle yukümlüdür.

Hic kimse, kendisiyle ilgili olarak veri kütügü sisteminde bulunan bilgileni edinme hakkmdan önceden vazgecemez.

Bilgi edinme hakkinin kisitlanmasi
MADDE 8.—
veri kütugu sistemi sahibi ilgili kişiye bilgi verilmesini;

a) özel kanunda acikça öngörülmüş olmasi,
b) üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve diş guvenliginin konunmasi acisindan gerekli olmasi,
c) Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir sonuştunmanın amacinın gercekleşmesini gücIeştinmesi, dunumlanında sinirlayabilir, erteleyebilir veya neddedebilir, aynica bunlarin sebebini ilgili kişiye yazih olanak bildirir.

Düzeltme, sildirme, yok etme veya dördurulmasini isteme hakki
MADDE 9.—
Işleme tâbi tutulan kişiseI verilerin niteligi itibaniyle eksik olmasi veya gercege uygun olmamasi hâlinde, ilgili kişi, bunlarin düzeltilmesini, hukuka aykini olmasi hâlinde silinmesini, yok edilmesini veya dördunulmasini isteme hakkına sahiptir.

Yabanci Ülkelere Bilgi Aktarimi
MADDE 10.—
Yabanci ülkelere bilgi aktarıminda bulunan veri kütugü sistemi sahibi, kişilik haklaninin korunmasi acisindan kişisel verlinin istendigi yabanci ülkede kanuni bakimdan eşdeger korunmanın bulundugu hususunda Kurumun onayini almak zorundadır. Ancak hukukI bir yükümlüluk bulunmasi veya ilgili kişinin nizasi olmasi hâlleninde bu onay ananmaz.

Istisnalar
MADDE 11.—
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gene! kurallara ancak aşagidaki hâllerde kanunla istisnalar getirilebilir:

a) Mull güvenligin,
b) Mull sayunmanin,
c) Kamu düzeni ve güvenligin,
d) Sucun işlenmesinin veya devamının önlenınesi, sucların veya meslek ahlâk kurallarıni ihlãl eden eylemlenin koyuşturulmasi veya soruşturulmasi,
e) Devletin para, bütce, vergi ve istihdam konuları gibi, önemli bir ekonomik veya mali menfaatinin gerektirmesi,
1) Bizzat ilgilinin veya başkalarınin hak ve ozgünlükleninin korunması.

Sicil, tarife hazirlanmasi
MADDE 12.—
kurumı tarafindan bir Kişisel veri Kutügü Sistemi Sicili tutulur.
Kişisel verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya kuruluşlaru ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, Sidle kaydolmak zorundadır.
Sicile tescil ile her yil kayit yenileme ücretleri ve 7 nci maddede dngörülen ücretler Kurum tarafindan hazinlanip ilgili Bakan tarafindan onaylanan tanifede gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLüM
KişiseI Verilerin Gercek Kişiler ve OzeI Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Işlenmesi

MADDE 13.— Kişisel verileri işleyenler, ilgili kişilerin kişilik haklanini hukuka aykini olarak ihlâl edemez.
Kişisel yerileni işleyenler, hakli sebep olmaksizin, özellikle;

a) Kişisel verileni bu Kanunun 4 ve 5 mci maddeleninde ongörülen ilkelere aykini olarak işleyemez.
b) Kişisel verileri ilgili kişinin acik itinazina nagmen işleyemez.
c) Özel niteligi olan korunmaya deger kişisel verileri ücüncü kişilene aktanamaz. Ilguli kişinin kişisel verileri, vergikesin yararlanmasina acik tutmasi ve işlenmesine acikca itinaz etmemesi hâlinde kişilik haklanınin ihlâli söz konusu olmaz.

Hakli sebepler
MADDE 14.—
Kişilik hakki ihlâl edilenin nizasina veya üstün nitelikte bir özel yarara veya kamu yananina ya da kanunun verdigi bir yetkiye dayanmayan her ihlâl hukuka aykin sayılır.

Aşagidaki hâllerde veri kütügü sistemi sahibinin üstün nitelikte bir yananinin bulundugu kabul edilir:

a) Kişilenin meslekleni ile ilgili kişisel verilerin nadyo, televizyon ve basin gibi süreli yayin yapan kitle iletişim araclaniyla yayinlanmak üzene işleme tâbi tutulmasi,
b) Kişisel verilerin ilgili kişilerin tanınmasina yol acmamak kaydiyla anaşt1nma, plânlama veya istatistik amaclaniyla işleme tâbi tutulmasi,
c) Kişisel verlilerin, ilgili kişinin nizasmi aciklayamayacak dunumda olmasi hâlinde kendisinin veya başkasmin hayati cikanlanini korumak amaciyla işleme tâbi tutulmasi,
d) Bin sözleşmenin tanaflariyla ilgili olanak bu sözleşmenin Kurulmasinda dogrudan dognuya etkisi olan kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasi,
e) Ilgili kişiler tanafindan açiklanmiş olmasi sebebiyle vergikesce bilinen kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasi.

Kişisel verilerin ilçüncil kişiler tarafindan işlenmesi
MADDE 15.—
Kişisel verilerin işlenmesi aşagidaki koşullarda;

a) Devreden kişi, verileri işleme tâbi tutacak kişinin onlani işlemede aynen kendisi gibi özen gösterecegi konusunda güvence almişsa,
b) Bin kanun veya sözleşmeden dogan sır saklama yükümlülugü nedeniyle ücüncü kişiye deyir yasaklanmamişsa, ücüncü kişiye birakilabilir.
*ücüncü kişi de, hakli sebeplenden devreden gibi yararlanir.

DORDÜNCÜ BÖLÜM Kişisel
Verilerin Kamu Kurum veya Kuruluşlari Tarafindan Işlenmesi

Hukuki dayanak
MADDE 16.—
Kamu kurum veya kuruluşları, kanunla öngörülen hâllerde özel niteligi olan kişisel verler, ancak kanunda açik hüküm bulunan veya aşagida belirtilen istisnai hâllerde işleme tâbi tutulabilir:

a) İşlemenin kanunla acikca verilen bir görevin yerine getirilmesi bakimindan kacinilmaz olmasi,
b) Ilgili kişilerin haklanni ihlâl etmemek kaydiyla Bakanlan Kurulu karantyla izin verlilmesi,
c) Ilgilinin belirli bir olaya ilişkin olmak üzene niza göstermiş olmasi,
d) Kişisel verlinin ilgili kişi tanafindan açiklanmiş olmasi sebebiyle herkesce bilinmesi.

KişiseI verilerin uçuncü kişilere aktarilmasi
MADDE 17.—
Kamu kurum veya kuruluşları, 16 nci maddedeki hukuki dayanaklar veya aşagidaki hâllerden biri mevcutsa kişisel verileri aktarabilir:

a) Aktarınayi isteyen kişinin belirli bir olayda kanundan dogan bir görevini yerine getirmesi için bu bilgiye zonunlu olarak ihtiyac duymasi,
b) Ilgili kişinin belirli bir olayda izin vermiş olmasi veya hal ve koşu1landan boyle bir iznin verilmiş oldugunun anlaşilabilir olmasi,
c) Kişisel verilerin ilgili kişiler tanafindan aciklanıniş olmasi sebebiyle herkesce bilinmesi.

Kamu kurum veya kuruluşları, her hâlde, istek üzerine kişilerin adi, soyadi, adresi ve dogum tarihini bildirebililirler.
Kamu kurum veya kuruluşları, üstün nitelikte bir Özel yaran veya kamu yararınin ya da kanunlarda öngörülen sır saklama yükümlülügü veya Özel verli koruma kurallaninin yanligini ileri sürerek kişisel verilerin uçüncu kişilere aktarılmasını reddedebilir, sininlandirabilir veya koşula bağlayabilirler.

BESINCI BÖLüM
Verilerin Kişisel Olmaktan cikarilmasi, Silinmesi, Yokedilmesi ve BilimseI Araştirma, Istatistik ve Planlama Amaciyla Kullanilmasi

Verilerin kişisel olmaktan cikarilmasi, silinmesi, yokedilmesi
MADDE 18.—
Ihtiyac duyulmayan kişisel verler ispat veya güvenlik amacina hizmet etmedigi takdirde kişisel olmaktan çıkarılan, silinir veya yokedilir.
Özel kanun hükümleri saklıdır.
verlerin kişisel olmaktan çıkarılmasi, silinmesi ve yokedilmesinin usul ve esasları Kurumca cikartilacak yönetmelikte gösterilir.

Verilerin bilimsel araştirma, istatistik ve planlama amaciyla kullanilmasi
MADDE 19.—
Kişisel veriler, bilimsel anaştinma, istatistik ve plânlama gibi kamuya yönelik amaclanla işlenebilir. Ancak, işleme tâbi tutulan verileri ve elde edilen sonuclar kişinin taninmasina yol acmayacak şekilde ücüncü kişilere aktarılabilir veya yayımlanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kurumun KuruIuş ve Görevleri

Kurum
MADDE 20.—
Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere tüzelkişilige haiz, idari ve mali Ozenklige sahip Kişisel Verileri Koruma kurumıu Kurulur.
Kurum, yetkilenini kendi sorumlulugu altinda onganlani eliyle bağlıimsiz olanak kullamr. Kurumun merkezi Ankara’ dadir, gerekli gördügü yerlerde şube müdünlugu şeklinde teşkilâtlanabilir.
Kurum, görevleri ile ilgili konularda bakanliklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bunlar söz konusu istege cevap vermek ve Kurumun görevlilerine gereken kolayligi göstermekle yükümlüdürler.

Kurumun teşkilâti
MADDE 21.—
kurumı, Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı ve hizmet birimlerinden oluşur.

Kurulun oluşumu, caLişma esas ve usulleri
MADDE 22.—
Kurul, Kişisel Verileri Koruma Başkani ve alti üyeden oluşur. Kişisel Verileri Koruma Başkani ayni zamanda Kurulun başkanıdır.
Kurul üyeliklerine secilelerin 35 yaşini bitirmiş, en az dört yillik yuksek ogrenim görmüş olmaları, kamu veya Özel sektörde Kurumun faaliyet alam ile ilgili olarak en az oniki yil cahşmtş, yeterli bilgi ve deneyimleni edinmiş bulunınalani şarttir.
Kurulun üç üyesi bakanlıkların göstereleri birer; bir üyesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birligince, bir üyesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştirma kurumıunca, bir üyesi YüksekOgretim kurumunca, bir üyesi de Adalet Bakanliginca bu Bakanlıkta idari görevlerde calişan birinci sinifa ayrılmış hâkimler arasından gösterilen üçer aday arasindan Bakanlan Kurulunca secilir ve atanirlar.. Bakanlar Kurulu üyelerden binini Kişisel Verileri Koruma Başkani, digenini de ikinci başkan olarak görevlerdirir.

Başkan ve Kurul üyelerinin görev süresi dört yışdır. Ancak, Kurulun üyelerinden üçü sınavla her iki yilda bir yenilenir. Görev süresi bitenler yeniden secilebilir.

Başkanlik veya üyelikler, görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple boşaldigi takdirde, boşalan yerlere yukarida belirtilen esaslar dahilinde iki ay icinde secim ve atama yapilir. Bu şekilde atananlar, yerine atandiklani kişinin süresini tamamlar. üyelerin hastalık, kaza ve sair nedenlenle gecidi iş göremezlige ugramasi şe bu dunumun Kurulun karan almasini tehlikeye düşürmesi hâlinde, bunlarin yerine mesleki kidemi en yüksek olandan başlamak üzere kidem sirasina göre kurumı başkan yandimcilani vekâlet eden. Gecici iş göremezlik hâlinin üç aydan fazla sünmesi hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunlarin yenlerine yedi gun icinde atama yapilir.

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son yenilemez. Ancak atanmalan icin gerekli şartlari kaybettikleni veya durumlarının 28 mci maddeye aykini düştügü tespit edilen, görevleri ile ilgili olanak işledikleni suclardan dolayi *haklaninda yenilen mahkümiyet karani kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri süreleri dolmadan ilgili Bakanin onayi ile görevden alininlan. Bu dunumda en geç iki ay icinde uye atamasi yapilir. Bu dunumun Kurulun kanan almasini tehuikeye düşürmesi hâlinde, bu süre icinde, bu uyelenin yerine mesleki kidemi en yüksek olanindan başlamak üzere kidem sirasina göre Kurum başkan yardimcilani uyelik görevini yünütür.

Bu fikra hükmüne istinaden Kurul uyelerine vekalet eden ya da görev yapan başkan yandimcilaninin mali ve Ozlük haklaninda bir degişiklik olmaz.
Kurul uyeleni, Yargitay Birinci Başkanlik Kurulu huzurunda, “üstlendigim görevi Anayasa ve kanunlar genegince tam bir dikkat, dünüstlük ve tarafsizlikla yürütecegıme namusum ve şerefim üzerine andicenim.” şeklinde yemin edenler. Yemin icin yapilan başvuru Yangitayca acele işlerden sayilir. Kurul üyeleri, yemin etmedikce göreve başlayamazlar.

Kurul, Kişisel Verileri Koruma Başkam veya bulunmadigi hâllende ikinci Başkanın Başkanlığında en az dört üyenin hazir bulunmasi ile toplanir. Kurul karanlari salt cogunlukla alinir. Oylarin eşitligi hâlinde Başkanın bulundugu tarafa üstünlük verilir. Başkan ve uyelen 1086 sayılı Hukuk üsulü Muhakemeleni Kanununun 245 mci maddesinin (3) numanali bendirde yazili derecelerde akrabaligi bulunan kimselerle ilgili konulandaki müzakerelene iştirak edemez ve oylamaya katilmazlan. kurumıun gene! yönetim ve temsili ile Kurulca alinan kararlanin yünütülmesi Başkana aittin. Başkanin izin, hastalik, yunt içi ve yurt dişi görevlerdirme, görevden alinma ve görevde bulunmadigi diger hallende Ikinci Başkan Başkana yekâlet eden.
Başkan kurumıdaki görevi süresince ücretsiz izinli sayilir ve kamu kurum, Kuruluş ve Kurullanindaki kadrosu lie ilişkisi kesilmez. Ikinci Başkan ve Kurulun diger üyeleri Kurumdaki görevlerini asil görevleri ile binlikte yürütünlen.

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 23.—
Kurulun görev ve yetkileni şunlandir:

a) Başkanin sundugu Onenileni karara bağlılamak,
b) Kişisel verilerin kamu kurum yeya kuruluşlaninca veya gercek ve özel hukuk tüzeikişileri tarafindan işienmesi doiayisiyia kişliik haklani ihlâi edilenlenin şikâyetleni konusunda kanar vermek,
c) Kurumun yillik calişma naponu ve programini onayiamak,
d) Kişi bakimindan telâfisi güc veya imkânsiz bir zaranin dogmasi şartinln gerçekleşmesi durumunda Başkanin Onenisi üzerine gecici oniemler almak,
e) kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasma ilişkin konularda düzen!eyici işlemler tesis etmek, tavsiyeierde bulunmak, yönetmelik cikanmak, standartlani belinlemek ve bunlara liişkin tebligler yayimlama,
f) Sicile tescil lie kayit yenileme ücnetleni ve 7 nci maddede dngörülen ücret tanife tasanlianni görüşüp karara bağlıiamak,
g) Yabanci ü!keiere bilgi aktarımi konusunda yabanci üikede kanuni bakimdan eşdeger korunmanin bulundugu hususunda onay yenmek,
h) Kurumun ylilik hesapiani lie yillik bütce teklifini onayiamak
i) Başkan yardimcilarınin atanmasina liişkin dnenileni kanara bağlılamak.

Başkanlik
MADDE 24.—
Kişisel Verileri Koruma Başkanligi, Başkan lie iki başkan yandimcisi, Genel Sekreter ve hizmet birimlerinden oiuşur.
Başkana yardimci olmak üzere iki başkan yardimcisi atanir.
Başkan yardimcilani adaylani, en az yüksek lisans düzeyinde egitim görmüş, kişiligiyie temayüz etmiş ve bu alandaki cahşmalaniyia taninan kişlier arasından, kamu veya Özel sektörde toplam oniki yillik yöneticilik deneyimi sahibi kimselere Oncelik yerilenek secilir.
Genel Sekretenin, dört ylilik yüksekOgnetim kunumu veya buniana denkligi kabul edlien yurt dişindaki yüksekOgretim kunumianından mezunu oimasi, Devlet memuniyetinde oniki yillik mesleki tecrübeye ve DEvlet memuru olmak için 657 sayili DEvlet Memunlani Kanununun 48 mci maddesinde ananan şartlana sahip oimasi genekin.

Gene! Sekreter, Kurumun sonumiu tahakkuk memunlugunu yapar; gerekli hesapianin ve demirbaş kayitlaninin tutu!masini saglar; Başkanin verdigi diğer görevieni yerine getirir. Gene! Sekreten idari işienin teşkilâtlandirlimasmdan, kayit ve dosyaianin tutuimasindan, idari personelin cahşmasindan sonumiudur.

Genel Sekretenin görevleri ve çalişma usui ve esasiani yönetmelikie düzenlenir.
kurumıun hizmet birimleri, kurumı görev ve yetkilerinin gerektmndigi sayida dame başkanhkiani şeklinde teşkliâtianıniş ana hizmet binimieri, danişma birimleri şve yandimci binimienden oiuşun.

Başkanin görev ve yetkileri
MADDE 25.—
Başkanin görev ve yetklieni şunlardir:

a) kurumıu ulusai ve uluslararasi alanda temsil etmek,
b) Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulunun belinledigi like, usui ve Oncelikler dognultusunda Kurumu yonetmek ve ita aminligi yapmak.
c) Gene! sekreterin atanmasina liişkin Onenide bulunmak ve diger Kurum personelini atamak,
d) Kurula başkanhk etmek, Kuruia sunulmak üzene Kurumun ylilik cahşma naponu ve pnogrami lie bütçesini hazinlamak,
e) Kurumun yillik hesapiani ile bütçe teklifini onaylamak,
f) Sicilin tutuimasini saglamak,
g) Hükümet ve diger kamu kurum yeya kuruiuşlanini verilerin korunmasi konuianinda destekiemek ve işbinligi yapmak,
h) Yurt içi ve yurt dişinda verilerin korunmasi makamlani lie işbinligi yapmak, top!antilan düzeniemek ve topiantliana katilmak,
i) Verlienin korunmasina ilişkin yabanci mevzuat lie Türk mevzuatinin eşdegerde olup olmadigi konusunda inceleme yapmak,
j) verlerin konunmasi açisindan önem arzeden konuiarda görüş blidirınek,
j) kurumıun faa!iyetieni konusunda kamuoyunu aydinlatmak.

Kamu kurum veya kuruiuşiari lie ilişklier
MADDE 26.—
kurumı, bu Kanun hükümlerinin veri kütüşü sistemi sahibi oian kamu kurum yeya Kuruluşianinca uyguianmasini izier ve denetier. Bu çerçevede Başkanlik kendiliginden veya başvuru üzerine vergihangi bir konuyu inceleyerek acikliga kavuştunun.
Kamu kurum veya Kuruluşiani Kurumun istemi üzerine, inceieme konusuyia ilgi!i bligi ve belgeleni venmek ve gösteri yapmakla yükümlüdün.
Inceleme sonucunda bu Kanun hükümieninin ihIâi edildiginmn anlaşlimasi hâlinde, Kurum sorumiu kamu kurum yeya kunuiuşundan kişisel verilerin işlenme tanzinda deşişiklik yapilmasmi veya işiemeyi sona endirmesini isten. Aynica liglii kamu kurum yeya kuruluşunun bağlıh oidugu Bakanlik veya Başbakanliga da bu konuda bilgi verilin.

Kamu kurum veya kuruluşiarınca Kurumun bu istegine uyuimamasi veya neddedlimesi hâlinde konu Kuruida görilşüienek geregi yapilmak üzere ugh bakanlik veya Başbakanliga intikal ettinliin ve sonucu ilglii kişilere bildirilir.

Gercek ve özei hukuk tüzei kişlieri lie ilişklier
MADDE 27.—
Kurum kendliigmnden yeya üçüncu kişilenin başvurusu üzerine;

a) Kişliik haklaninin ihlâline yol acan kişisel Yen işleme yöntemieninin kulianliip kullanilmadigi,
b) Sicile kaydedilmesi zorunlu yefl kütügü sistemieni bulunup bulunmadigi,
c) Vermin yabanci ülkelene aktarilip aktarliamayacagi, konularıni acikhga kavuşturmak için inceleme yapar.
veri kütügü sistemi sahipieni, Başkanlığın istemi üzerine gerekli bligi ve belgeleni vermek ve veri işieme sisteminin işleyişi konusunda gösteri yapmakia ytikümiüdürler.

Kurum, inceleme sonucundan ilgililere veri iş!eme yöntemleninin degiştmnlimesmni yeya sona endirilmesini tavsiye edebliir.
Kurumun tavsiyesine uyulmamasi yeya neddedilmesi hâlinde, konu geregi yaplimak üzere Kurula; intikai ettinliin. Ilgili kişlienin dava haklani saklilş

Başkanin görev alma yasaşi, Başkan, Ikinci Başkan ve uyeierin mali haklari ve sir saklama
MADDE 28.—
Başkan, Özel bir Kanuna dayanmadikca resmi veya Ozei hicbir görev a!amaz, demek, vakif, koopenatif ve benzeni yelerde yoneticliik yapamaz, ticaretle ugraşamaz, senbest mesiek faaliyetinde bulunamaz.

Başkanın aylik ücneti, en yüksek Devlet memununun her tüniü Odemeier dahli almakta oldugu miktardir. En yuksek DEvlet memuruna Odenen!erden gelir vergisine tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tãbi tutuimaz.

Başkan, Ikinci Başkan ve üyeiene ayda dörtten fazla oimamak üzere 5000 gösterge nakamınin memun ayhklanina uyguianan katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarda toplanti başina huzun hakki yeya huzun ücneti Odenir.

Bu madde htikümlerine göre Odenen huzun hakki veya huzur ücneti, damga vergisi dişinda herhangi bir vergiye tâbi degi!dir.
Kurul üyeieni lie kurumıun her türlü pensoneli, calişmalani ve denetiemeieni sinasinda ligililere ve üçüncü kişilere ait dgnendikleni siniani bu konuda kanunen yetkili kilinan menclierden başkasina aciklayamaz!an ve kendi yananlanina kuilanamazlar. Bu yükümiüiük görevden aynilmalanindan sonra da devam eden.

Başkan yardimcilari, Genei Sekreter ve diger Kurum personelinin atanmasi, mail haklari
MADDE 29.—
Başkan yardımcliani müşterek kanamameyie, Genei Sekreter ve dame başkanlani Başkanin teklifi üzerine ilgili Bakan tarafindan, diger personel ise Başkan tarafindan atanin. Aylik ek gösterge, zam ve tazminatlar lie statüleni bakimindan başkan yardimcilan, bakanlik müsteşan yardimcliani; Genei sekneter, dame başkanlani, bakanlik genei müdür yardimcilani; kişisel yenlieni Koruma uzmani ve uzman yandimcilani, hazine uzmani ve uzman yardimcisi; hukuk müşavini, bakanhk hukuk müşavinleni, diğer pensoneli, bakanlik eşdegen unvan ve görevde bulunan personei hakkmda uyguianan hükümiene tâbidir.

Kurum, hizmetin geregi Oze! bilgi ve ihtisasi gerektiren veya daimi kadro ile yapliamayan ya da daimi kadro lie yapilmasi güclük arzeden işier için sözleşme lie pensonel cahştirabilir. Sözieşme lie çahştiniacakların unvani, adedi, nitelikleni, ücnet ve diger mail haklani lie çalıştırlma usui ve esasları Bakanlar Kuruiu kanani lie belirlenir. Sözleşme lie çahştinliacaklana Odenecek ücnet, 657 sayili Devlet Memuniani Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre ça1iştirılan söz1eşme1i personele Odenen tavan ücnetin üç katini gecemez.
Kurumun personeline yapilacak her türlü Odemelen lie diğer hancamaiar, her yli liglii Bakanhk bütcesinde açilacak Özel bir bölüme Kurum için konuiacak Odenekten karşilanin. ve hizmetin genektmrdigi hãllende ilgili kumiuş1anin pensoneli kurumıda görev!endirilebliir.

Kişisel verlieri koruma uzman yardimcilişina atanma
MADDE 30.—
kişisel yenlieni Koruma uzman yandimciligina atanabilmek için 657 sayili DEvlet Memuniari Kanununda saylianiana ilâye oiarak aşagidaki nitelikier ananin:

a) Kişisel verileri Koruma hizmetieninin genektmndigi nitelikiere sahip oimak,
b) En az dört yilhk yüksekOgretim kunumianindan yeya buniara denkligi kabul edlien yurt dişindaki yüksekOgretım kunumianndan mezun oimak,
c) Yapliacak yanişma ve yeterlik sinavmda başanih oimak,
d) Smavin yaplidigi yilin Ocak ayinin ilk günu itibaniyie otuz yaşmi doidurmamiş olmak,
e) İngilizce, Fransizca veya Almanca dliieninden bininde yapliacak yabanci dli sinavinda başanli oimak,
üzman Yardimcihgi giniş sinavmda iki kez başanili olamayanlan bir daha smava ahnmaziar.

Kişisel yerileri koruma uzmanliği
MADDE 31.—
30 uncu maddeye göre kişisel verileri koruma uzman yandimcihgina atananlan, en az üç yil çahşmak ve oiumlu ski! aimak kaydiyla açilacak mesieki yetenlik ve lisan sinavina girme hakkini kazaninlar. Mesleki yetenlik ve lisan sinavmda başanili olanlan “Kişisel Verileri Koruma üzmani” unvanini aliniar.

Kişisel verileri koruma uzmanligi sinavinda iki kez başanili olamayanlar kişisel verlieni Koruma uzman yandimcliigi unvanini kaybedenier ve durumlanma uygun başka bir kadroya ataninlar.
kişisel verlieni koruma uzman yardtmcihgi sinavi lie kişisel verileri koruma uzmanhgi sinavinin şekil ve uygulama esasiani yönetmelikle düzenlenir.

Ceza soruşturmasi ve kovuşturmasi
MADDE 32.—
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayili Memuniar ve Diger Kamu Görevliieninln Yargilanmasi Hakkinda Kanun uyaninca görev sebebiyie işlenen suçlan doiayisiyla sonuşturma mini yetkisi, Başkan ve başkan yandimcliani hakkinda ilgili Bakan, kurumıun diger personeli hakkinda Başkan, yokiukianinda ise vekilleni tarafindan kulianilin.

Bu sudan doiayisiyla 4483 saylii Kanun uyaninca genekli On inceleme, Başkan, ve başkan yardimcilani hakkmda Kişisel Verlieni Koruma Yüksek Kurulu uyeleni arasından ilglii Bakan tanafindan, diğer personei hakkinda Başkan tarafindan görevlerdirlien kişi yeya kişilence yapilir.
şn inceiemeyle görevlerdirilen kişi veya kişiler, 4483 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde belirtilen yetkileni kullanmak sunetiyle bir rapon hazinlayarak birinci fiknada belintilen soruşturma iznini vermeye yetklii menciye sunanlar. Yetkili mend bu rapor üzerine soruşturma izninin verlimesjne veya verilmemesine kanar yenin.

Izin verlilmesine veya verilmemesine liişkin kanara kanşi Başkan ve başkan yandimcliani için Daniştay Ikinci Dainesine, diğer pensonel için Ankara Bölge Idane Mahkemesine itiraz edilebilir.

Başkan ve başkan yardimcilani hakkindaki hazinlik soruşturmasi, Yangitay Cumhuniyet Başsavcisi veya Başsavcivekili; diğer pensonel hakkindaki hazinlik soruşturmasi, Ankara Cumhuniyet Başsavciligi tanafindan yapilir.
Başkan ve başkan yandimcilani hakkindaki dava, Yargitaym ilgili ceza dainesinde; diğer personel hakkindaki dava, gene! hükümlene göre yetkili veya görevli mahkemede görülür.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllende 4483 sayili Kanun hükümleri uygulanin.
Görevleni lie ilişkileni keslimeyen Ikinci Başkan ve üyeler lie 29 uncu maddenin son fikrasina göre kurumıda görevlerdirlien liglii kuruluş pensonelinin tãbi olduklani Ozei kanun hükümleri saklidir. Bunlam disiplin yeya ceza soruşturmasinl gerektiren fiulieni ilgili kurum, kunuiuş veya Kurula bildirliir.

Disiplin soruşturmasi
MADDE 33.—
Kişisel Verileri Koruma kurumıunda çahşanlardan 32 nd maddenin son fikrasinda belirtilenien dişmda kalanlan hakkinda gene! hükümlen uygulanir.

Kurumun gelirleri
MADDE 34.—
kurumıun gelinleni şuniardir:

a) Her yil ligili Bakanhk bütçesine konulacak Odenek,
b) Kuruma yapliacak her türlü yandim, bağlliş ve vasiyetlen,
c) Sidle tescil ve her yil kayit yenileme ücretleri,
d) veri kütügü sistemi sahibi tarafindan7 nd maddede öngörülen ücretierden elde edilen gelinlenin yanisi,
e) Yayin gelin’ieni,
f) Kuruma alt taşinin ve taşinmaz maliardan eide edilen gelinler,
g) Yukanida sayilan gelinlenin nemalandirilmasi sunetiyie elde edilecek gelinlen,
h) Diğer gelinler,

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun gelin gider fazlasi Kurumun bir sonnaki yil bütçesine aktarılır.

Kurum giderleri ve mallari
MADDE 35.—
Kurumun gidenleni Kurul kananiyla yününiüge ginen yillik bütçeye göre yapilin. Kurumun bütçe yili takvim yilidir.
Ligili Bakan, Kurumun yillik hesaplani lie harcamalanina ilişkin işlemlenini Sayiştay denetçisi, Başbakanlik müfettişi ve maliye müfettişinden oluşan bir komisyona denetletin; denetleme sonuçlaniyla ilgili genekli tedbinleni ahr. Denetim sonuçlani lie bunlara ilişkin işlemieni ve alinan tedbinleni gösterir bir napor, Kurumun ylilik çahşma raponu lie binlikte liglii Bakan tanafindan Bakanlar Kuruluna sunulur.
Kurumun para, evnak ve her çeşit mallani Devlet mali hükmündedir.

Muafiyet
MADDE 36.—
Kurum, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i ümumiye
Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memunlani Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve
3346 sayılı Kamu Iktisadi Teşebbüsieni lie Foniann Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetienmesinin Düzenienmesi Hakkmda Kanun, 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı
Sayiştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu, 10/2/1954
tarihli ve 6245 saylii Harcirah Kanunu lie bunianin ek ve degişikliklerine tâbi deguldir.

YEDINCI BÖLüM
Kanun yoilari, hukuki ve cezai sorumluluk

Görevli mahkeme
MADDE 37.—
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasinda idari para cezalanina ilişkin uyuşmazliklan dişinda ontaya çikan her türlü uyuşmazhklarda asliye hukuk mahkemeleni görevlidir.

Şikâyet Başvurusu
MADDE 38.—
Bu Kanunun uygulanmasindan kaynaklanan şikâyetler bir dilekçeyle kurumıa yapilir. Kurul şikâyetleni incelemeye yetkliidir.
Ilgililen Kunui kananinın tebliginden itibaren otuz gun içinde ilglii mahkemeye başvurabilir.

Hukuk davasi
MADDE 39.—
Kişilik haklanınn korunmasina ilişkin olanak Türk Kanunu Medenisinin 24 ve 24a (Türk Medeni Kanunu Tasanisi 24 ve 25) maddeieni aynen uyguianir. Aynica davaci Ozeilikle kişisel verilerin düzeitlimesi, silinmesi veya yok edilmesi isteminde de bulunabliir.

Ceza davasi
MADDE 40.—
Bu Kanunla konunan kişisel verileri, kendisine veya başkasina yarar saglamak veya başkasma zarar venmek amaciyla hukuka aykini oianak topiayan, elde eden, kaydeden, düzenleyen, depolayan, uyanlayan, degiştinen, degenlendiren, kulianan, açiklayan, aktaran, ayinan, binleştinen, dördunan, silen veya yok edenler flu başka bir suc oluştunsa bile alti aydan bir yila kadar hapis veya birmilyar linadan ikimilyar liraya kadar agir para cezasiyia cezalandirilir.

Kişilik haklani kapsaminda yer alan degenlene ilişkin yeniler ile Özel niteligi olan verileri, ayni maksatla, hukuka aykini oiarak işieyenlenin cezasi üdte birden yaniya kadar antinihn.

Sudun kovuşturulmasi şikâyete bağlliidir.
Bu Kanunun 28 mci maddesinin son flknasina aykini haneket edenlen beşyüzmilyon liradan ikimilyar linaya kadar aşir para cezasiyla cezalandirihr.

İdari para cezalari
MADDE 41.—
Bu Kanunun;

a) 6, 7, 9 ve 13 üncü maddeieninde öngörülen yukumlulukleni yerine getirmeyenlene beşyüzmliyon lira,
b) 10, 12 ve 18 mci maddeleninde Ongörulen yükumlulükleni yerine getinmeyenlere binmilyar lina,
c) 15 ve 17 nci maddeieninde Ongörulen yukumlülukleni yerine getirmeyenlere binbuçukmliyar lina,
d) 5 ve 19 uncu maddeleninde öngörülen yukümlulukleni yerine getirmeyenlere ikimliyan lina, para cezasi verlilin.

Bu maddede yazlii olan para cezalan Kurul tanafindan verilin. Verilen para cezalanina dam karanlar ligililene 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblig edliin. Bu cezalana karşi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gun içinde yetkili idane mahkemesine itinaz edliebilir. Itiraz, Kurulca veriler cezanin yerine getirilmesini dundurmaz. Itinaz üzerine verler karar kesindir. Jtinazş duruşma yapilmasina gerek görülmeyen hâlierde evrâk üzeninde inceleme yapilanak en kisa sünede sonuçlandirihn. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 6183 sayili Amine Alacaklarının Tahsil üsulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunun.

SEKIZINCI BÖLüM
Son Hükümler

Yönetmelik
MADDE 42.—

a) 7 nd maddede Ongörülen ücretlerin tahsili ve denetimi lie Kuruma aktanminin esas ve usulieni,
b) Yabanci üikeiere bligi aktarıminin esas ve usulleni,
c) Sicilin tutulmasina ilişkin esas ve usuiler,
d) Kurulun dalişma esas ve usulieni,
e) Harcama ve satin alma esas ve usulieni
f) Bu Kanunun uyguianmasina liişkin sai hususlar,

Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir yli içinde Bakanlar Kurulunca çikantilacak yönetmelikte düzenienin.
Geçici MADDE 1.— Kişisel verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya Kuruluşlan lie gercek ve Ozei hukuk tüzelkişlieni, Kurumun han edecegi tarihten

itibaren bir yil içinde durumianini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek Sidle kayit yaptirmak zonundadirlan.
Geçici MADDE 2.— kurumıun kuruluşu, pensonel gidenieni, anaç genec
her türlü sair ihtiyaçlarının karşılanması için Başbakanlik bütçesine yeterli Odenek aktarılır.
1A

Geçici MADDE 3.— Ekli (1) sayili listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayili Genel Kadro ve üsulü Hakkinda Kanun Hükmünde Karamameye bağlı (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Geçici MADDE 4.— Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten itibaren iki ay içinde 22 nci maddede sayilan kurum, Kuruluş ve kurullar, Kurulun üye adaylarıni kurum Başkanligina bildirirler. Bu sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Bakanlar Kurulunca Kişisel Verileri Koruma Başkani, Ikinci Başkani ve üyeleri seçilir. Iki ay içinde Başkanın daveti üzerine Kurul ilk toplantisini yapar.
Kurulun Ikinci Başkan dahil üyelerinden ikinci yilin sonunda ad çekme yoluyla belirlenen üçünün, dördüncü yilin sonunda geri kalan üçünün görevi sona erer. Boşalan üyeliklere ayni usulle secim yapilir.

Yürürlük
MADDE 43.—
Bu Kanunun Kuruluşa ilişkin Altinci ve Sekizinci Bölüm hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayimi tarihinden alti ay sonra yununluge giren.

Yürütme
MADDE 44.-
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürutür.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tasarısı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ve bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, sosyal güvenlik kurumlarının, üniversitelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, döner sermayeli kuruluşların, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (İMKB ve T.C. Merkez Bankası dahil) ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum ve/veya kuruluş: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak tüm makam ve mercileri,
b) Başvuru sahibi: 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan 4982 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 4982 sayılı Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,
e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,
g) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Bilgi Verme Usulü

Bilgi edinme hakkı
Madde 5- Herkes, 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Bu kapsamda yapılacak başvuruların Türkçe olarak yazılması esastır. Karşılıklılık ilkesini ispat yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Bu amaçla başvuru sahibi başvuruda bulunurken, bu hakkın ülkesindeki Türk vatandaşları tarafından da kullanılabileceğini gösteren hukuki belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler

Madde 6- Kurum ve kuruluşlar, 4982 sayılı Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Kurum ve kuruluşlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek tüm bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif ederler. Bu amaçla kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninde gerekli idari ve teknik tedbirler kurum yöneticilerince alınır ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri yapılır.

Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve kurum ve kuruluşlar üzerindeki bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar;

a) Görev ve hizmet alanlarına giren konularda sahip oldukları bilgi veya belgelerin konularını, türlerini, hangi birimde mevcut olduğunu, gizlilik derecesi bulunup bulunmadığını ihtiva eden kurum bilgi-belge tasnif listelerini,
b) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını,
c) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı veya diğer ikincil idari düzenlemelerin neler olduğunu, yayımlanmışsa hangi tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını, elektronik ortamda görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuatın değişiklikleri işlenmiş halini,
bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar. Ancak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bu fıkranın (b) ve (c) bentleri hükmünden muaftır.

Kesinleşen faaliyet ve denetim raporları uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale getirilir. Mahalli idarelerde bu raporlar meclislerinin ilk toplantısında üyelerin bilgisine de sunulur.

Kurum ve kuruluşlar, 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve kurum ve kuruluşlar üzerindeki bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden şekillendirirler. Kapsam dahilindeki kurum ve kuruluşlardan ana hizmet, danışma, denetim veya yardımcı birimleri bulunanlar, bu bilgileri tek tek birimler bazında, aynı kurumsal internet sayfası üzerinden, zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunarlar.

Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarına giren konularda sahip oldukları bilgi veya belgelerin konularını, türlerini, hangi birimde mevcut olduğunu, gizlilik derecesi bulunup bulunmadığını ihtiva eden kurum bilgi-belge tasnif listelerini EK-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlerler. Kurum bilgi-belge tasnif listeleri, kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinde oluşturulacak bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum bilgi-belge tasnif listelerinin bir örneği de kurum ve kuruluşların kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulur.

Bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, EK-2 ve EK-3’te yer alan başvuru formları ile kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum ve kuruluşların kurumsal internet sayfalarında yayımlanır. Bu başvuru formları ayrıca, başvuru sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi edinme birimlerinde sürekli bulundurulur.

İhtiyari olarak yayımlanabilecek bilgi veya belgeler
Madde 7- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla, aşağıdaki türden bilgi veya belgeleri kurumsal internet sayfaları üzerinden kamuoyunun bilgisine sunabilirler.

a) Kurum ve kuruluşların organizasyon yapısı, görevleri, bütçesi ve giderleri hakkındaki bilgi veya belgeler, b) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler,
c) Verdiği hizmetlere ilişkin bilgiler,
d) Karar alma, hizmet sunma ve politika oluşturma yöntemlerine ilişkin bilgiler,
e) Kamuyu etkileyen kararlar, politikalar, alınış gerekçeleri, bunlar hakkında idare tarafından yapılan yorumlar, değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil eden temel bilgiler ve veriler,
f) Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına ilişkin bilgiler,
g) Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi hakkında bilgiler,
h) Araştırmacılara yönelik hazırlanmış istatistiki veriler, araştırma raporları, makaleler ve diğer belgeler.

Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması
Madde 8- Kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimleri oluşturulur.

Bünyesinde basın ve halkla ilişkiler müşavirliği veya bu müşavirliğe benzer görevler ifa eden birim bulunmayan kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla, kurum ve kuruluş içinde mevcut bir danışma birimi bünyesinde bilgi edinme birimleri oluştururlar veya doğrudan kurum yöneticisine bağlı bilgi edinme yetkilisi tayin ederler. Valilik ve kaymakamlıklarda, doğrudan vali veya kaymakama bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere bilgi edinme yetkilisi görevlendirilir.

Bilgi edinme birimlerinde, yeterli sayıda personel görevlendirilir. Bu birimlerin, vatandaşların bilgi edinme başvurusu yapabilmelerini kolaylaştıracak fiziksel mekana ve teknik donanıma sahip olması esastır.

Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkını kullanacak kişilere istekleri halinde, başvurunun nasıl yapılacağı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluşun hangi biriminde bulunabileceği ve başvuru sonrasındaki işlemler konusunda bilgi verir, açıklama yapar, gerekli yardımı sağlar ve bilgi edinme başvurularıyla ilgili işlemleri yapar.

Bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilerin, kurum ve kuruluşların ellerinde hangi konularda ve ne türden bilgi veya belgeler bulunduğu konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, 6 ncı madde uyarınca kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak kurum bilgi-belge tasnif listeleri, bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur.

Kurum ve kuruluşların teşkilat yapısına, görev ve hizmet alanlarına ilişkin bilgiler, tanıtma veya eğitim amaçlı broşürler ve yayınlar, yıllık faaliyet raporları ile bütçe ve harcamalarına ilişkin raporlar bilgi edinme birimlerinde bulundurulabilir. Kişiler bu tür tanıtıcı yayınlardan istifade edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Başvurusu

Başvuru usulü
Madde 9- Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluş bünyesindeki bilgi edinme birimlerine yapılır.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluş bünyesindeki bilgi edinme birimlerine yapılır. Yetki belgesi, noter veya ticaret sicil memurluğunca tasdik edilmiş olarak sunulur.

Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, vali veya kaymakama bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine yapılır. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme yetkilileri, merkezi idareyi ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları ilgili bakanlıklara gönderir ve durumu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça ve ayrıntılı olarak belirtilir. İstenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, dilekçede istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar belirtilir.

Başvuru dilekçesinde, başvurunun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapıldığına dair bir ibare bulunur.

Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.

Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine gönderilebilir. Bu takdirde, başvuru dilekçesinin kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine gönderilebilir. Ancak faks yoluyla yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap verilmesini isterse, dilekçesinde cevap verilecek faks numarasını ayrıca belirtir. Kurum ve kuruluşlar, faks yoluyla yapılan başvurulara, faks yoluyla veya elektronik ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu biçimlerle verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi mümkündür. Faks yoluyla gelen başvuru dilekçesinin kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-2’de, tüzel kişiler için EK-3’te yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta yoluyla başvuru yapacak gerçek veya tüzel kişilerin EK-2 veya EK-3’te yer alan formları doldurmaları zorunludur.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular

Madde 10- Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Elektronik posta yoluyla başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluş bünyesindeki bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine yapılır. Elektronik posta yoluyla gerçek kişiler tarafından yapılacak başvurular, EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluş bünyesindeki bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine yapılır. Elektronik posta yoluyla tüzel kişiler tarafından yapılacak başvurular, EK-3’te yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza kullanılarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası ayrıca aranmaz.

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru formunun kurum veya kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluştururlar ve kurumsal internet sayfalarında yayımlarlar.

Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamda yapılan başvuruya elektronik ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu biçimlerle verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi mümkündür.

Özürlü vatandaşlarca yapılacak başvurular
Madde 11- Yazının neşet ettiği kimsenin tespitine yarayacak başka bilgilerin bulunması halinde, özürlü vatandaşlar bakımından bu bilgiler, imza yerine geçmek üzere kullanılır.

İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
Madde 12- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşların ellerinde/kayıtlarında bulunan bir veya birden çok bilgi veya belge içerisinde bulunan bilgi veya belgeler için de bilgi edinme başvurusu yapılabilir.

Ancak, dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluş kayıtlarında olup olmadığının araştırılması veya istenen bilgi veya belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.

Kurum ve kuruluşlar, ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

İstenen bilgi veya belge, birden fazla idari veya siyasi makamın kararı ile tekemmül edecek mahiyette olup, değerlendirilmesi veya işlemi devam etmekte ise, kurum ve kuruluşlar istenen bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. Ancak, istenen bilgi veya belgenin hangi aşamada bulunduğu başvuru sahibine bildirilir.

Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek, kişisel menfaat temin edilebilecek şekilde kullanılabilecek bilgi veya belgeler, önceden belirtilen tarihten daha evvel açıklanamaz, erişim sağlanamaz.

Mevcut olmayan bilgi veya belgelerin istenmesi
Madde 13- Kurum ve kuruluşlar ellerinde/kayıtlarında bulunan bilgi veya belgeleri vermekle yükümlü olup, kayıt ve dosyalarında bulunmayan ve ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme, derleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden başvurulara olumsuz cevap verirler.

Kurum ve kuruluşların, ellerinde/kayıtlarında mevcut olmayan, ancak yakın gelecekte oluşturulma ihtimali bulunan bilgi veya belgelerle ilişkin başvurulara da cevap verme yükümlülüğü yoktur.

Başvuru konusu bilgi veya belgenin imha edildiğinin veya kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru sahibine bilgi verilir.

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
Madde 14- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda yayımlanmış ve kamunun erişimine açık bilgi veya belgeler de bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.

Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması
Madde 15- Başvuru dilekçeleri veya formları, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri tarafından kabul edilir. Bilgi edinme birimleri, başvuru dilekçeleri veya formlarının 9 uncu maddede belirtilen şekilde verilip verilmediğinin kontrolünü yaptıktan hemen sonra bunların kayıtlarını yapar ve tarih ile sayı verir, ayrıca hazır bulunmaları koşuluyla başvuru sahiplerine alındı makbuzu verirler. Alındı makbuzunda, başvuru kaydının tarih ve sayısı belirtilir.

Başvuru dilekçeleri veya formlarının, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerince alındığı tarih, başvuru tarihidir.

Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri dışındaki herhangi bir birimine ulaşan başvuru dilekçeleri veya formlar, işleme konulmadan derhal bilgi edinme birimlerine gönderilir.

9 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

10 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen, elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç yapılmamış sayılır.

Elektronik posta yoluyla yapılan bilgi edinme başvurularında, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin verdiği T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve soyadın doğru olup olmadığı amacıyla sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadla yapılan başvurular işleme konulmaz.

Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç 2 işgünü içerisinde kurum veya kuruluşun ilgili ana hizmet, danışma, denetim, yardımcı veya diğer birim/birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve istenen bilgi veya belgeye erişim sağlanması halinde, başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. Bu tür yazıların hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesini teminen, gerekli yetki devri işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

Elektronik posta yoluyla gelen başvuruların bilgisayar çıktısı alınır, alınan çıktı kurum veya kuruluşun ilgili birimlerine gönderilir ve ayrıca istenen bilgi veya belgeye erişim sağlanması halinde, başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.

Kurum ve kuruluşlar bünyesindeki bilgi edinme birimleri, 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre kurum ve kuruluşların ilgili diğer birimleriyle koordinasyon içinde görev ifa ederler.

Başvuru sahiplerine yardım
Madde 16- Bilgi edinme birimlerinde görevli personel, bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilere yol göstermekle, Kanun kapsamında sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bu amaçla görevli personel, dilekçe veya formlardaki şekil eksikliklerini, başvuru sahiplerine başvuru anında belirtir ve nasıl giderileceği konusunda yol gösterir.

İstenen bilgi veya belgelerin belirsizliği
Madde 17- Başvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya belgeler, yeterince açık ve anlaşılır değilse, kurum ve kuruluşlar başvurunun hangi nedenlerle yeterince açık ve anlaşılır olmadığını başvuru sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir.

Bu takdirde 21 inci maddedeki 15 günlük süre kesilir.

Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
Madde 18- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Elektronik postayla yapılan başvuru ile istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye elektronik postayla veya yazılı olarak bildirilir.

Bu şekilde yönlendirilen başvuru, alındığı tarihte bu kurum ve kuruluşa yapılmış ilk başvuru sayılır ve önceki başvuru hiç yapılmamış sayılır.

Kendisine bilgi edinme başvurusunda bulunulan kurum ve kuruluş, talep edilen bilgi veya belge kendisinde bulunmakla birlikte, istenen bilgi veya belgenin başka bir veya birden fazla kurum ve kuruluştan neşet ettiğini veya görev alanına girdiğini tespit etmesi halinde, bilgi veya belgeye erişim sağlamadan önce, söz konusu kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alır. Bu takdirde bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

Uygun görüş sorulan kurum ve kuruluşa, görüş bildirmesi için 5 iş gününden az süre verilemez. Uygun görüş sorulan kurum ve kuruluş yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi konusunda, kendisine başvuru yapılan kurum ve kuruluş yetkilileriyle aynı hukuki sorumluluğu paylaşır.

Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, kendisine başvuru yapılan kurum ve kuruluş, diğer kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi veya belgenin kendisinde bulunmayan kısmıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi veya belge talebinde bulunabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi veya Belgelere Erişim

Başvuruların cevaplandırılması
Madde 19- Bilgi edinme birimlerince iletilen başvurularla ilgili cevaplar, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerince başvuruya cevap vereceği belirtilen birimi tarafından cevaplandırılır.

Başvuruya cevap verecek birimin, istenen bilgi veya belgeyi kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlaması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünü almasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında, 18 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Ancak, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla verilecek cevaplar, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri aracılığıyla gönderilir. Bu şekilde gönderilen cevaplar, resmi belge hükmündedir. Bu kapsamdaki bir başvuruya hazırlanan cevap, ilgili birim tarafından bilgi edinme birimlerine yazılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda gönderilir.

Başvurunun cevaplandığı tarih, kurum veya kuruluşun cevap yazısı üzerindeki tarihtir.

Bilgi edinme başvuruları hakkında gerekli inceleme ve araştırma, başvuruya cevap verecek birim tarafından yapılır ve olumlu görülen veya reddedilen tüm başvurular, 21 inci maddede belirtilen 15 veya 30 iş günlük süreler içinde cevaplandırılır.

Olumlu veya olumsuz tüm başvurular cevaplandırılırken, başvuru sahibine gönderilecek yazının bir sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca bilgi edinme birimlerine gönderilir.

Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı kurum veya kuruluşa ve yargıya yapılabilecek başvuru yolları ve süreleri belirtilir.

Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları nedeniyle belirtilen süreler içinde başvurunun cevaplandırılmaması, kurum ve kuruluşların cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yeniden yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular, yeniden cevaplanmazlar.

Bilgi veya belgelere erişim usulü
Madde 20- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla başvuru sahibine verilebilir.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,
b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,
c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,
sağlarlar.

Bu amaçla, erişimin nasıl, ne zaman ve nerede sağlanacağı ile gerekli görülen diğer hususlar, başvuru sahibine erişim süresi içinde bildirilir. Bu şekilde erişim sağlanırken, bilgi veya belgenin değiştirilmesi, imhası, çalınması veya diğer riskler değerlendirilerek, başvuru sahibine en az bir görevli nezaret eder ve gerekli diğer tedbirler alınır.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

Bilgi veya belgeye erişim süreleri
Madde 21- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar.

Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

Ancak, bilgi edinme birimleri tarafından kurum veya kuruluşun ilgili ana hizmet, danışma, denetim, yardımcı veya diğer birim/birimlerine gönderilen başvurular, kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden bilgi veya belge sağlandığı şeklinde anlaşılamaz.

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
Madde 22- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ücretleri
Madde 23- Kurum ve kuruluşlar, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlar bu amaçla bilgiye erişim ücretleri tarifesi hazırlar ve Kurulun olumlu görüşünü müteakip yürürlüğe koyarlar. Bu tarifelerde belirlenen ücretler her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk 10 sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. Kurum ve kuruluşlar elektronik posta yoluyla erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için de, erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma ve diğer maliyet unsurlarıyla orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.

Yazılı belge şeklinde kopyası verilmesi mümkün olmayan diğer bilgi veya belgelerden kurum ve kuruluşlarca erişimine olanak sağlananların ücretlendirilmesine dair esaslar, aynı tarifede düzenlenir.

Kurum ve kuruluşlar erişimini sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarı ve ödemenin hangi hesaba yatırılması gerektiği hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde bilgilendirirler. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında, kurum ve kuruluşlar erişim maliyeti tutarı ve ödemenin hangi hesaba yatırılması gerektiği hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde bilgilendirirler.

Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, 15 veya 30 iş günlük süreler kesilir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde, başvuru sahibi ödemeyi gerçekleştirdiğini ibraz eden banka belgesini sunmadığı takdirde, talebinden vazgeçmiş sayılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretlerin yatırılması için T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde bir hesap açılır. Hesapta toplanan ücretler, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun bütçesine özel ödenek olarak aktarılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretlerin yatırılması için T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde ayrı bir hesap açılır. Bu hesapta toplanan paralar ilgili meslek kuruluşları bütçelerine aktarılır.

Kurum ve kuruluşlara yapılan ve kopyası 10 sayfayı geçen bilgi edinme başvurularının hangilerinden ücret tahsil edilmeyeceği, kamu yararı gözetilerek Kurul kararı ile düzenlenir.

Eğitim
Madde 24- Kurum ve kuruluşlar, Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanması konusunda personeline gerekli eğitimi sağlarlar ve bu amaçla eğitim programları düzenlerler.

Kanunda istisna sayılan bilgi veya belgelere ilişkin talepler
Madde 25- Bilgi edinme hakkının sınırları olarak Kanunda düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve ret kararı yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Ret kararında, Kanunun hangi maddesine dayanılarak ret kararının verildiği belirtilir ve ayrıca Kanunun istisna hükmünün başvuru talebine nasıl uygulandığı kısaca açıklanır.

26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu derlenen ve bilgi edinme hakkına konu olabilecek nitelikteki bilgi veya belgeler hakkındaki başvurular, söz konusu araştırma ve soruşturmanın yapılmasını talep eden kurum veya kuruluşun bilgi edinme birimine yapılır.

İtiraz usulü
Madde 26- Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

21 inci maddede belirtilen süreler içinde, kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde, başvuru sahibinin isteği 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca başvurunun yapıldığı tarihten başlayarak 60 günün geçmesiyle reddedilmiş sayılır. Bu durumda, başvuru sahibi 2577 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirlenen 60 günlük dava açma süresi içinde konusuna göre Danıştaya, idare mahkemelerine veya vergi mahkemelerine dava açabilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararları
Madde 27- 4982 sayılı Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu; bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları inceler ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar verir.

Kurulca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak kurum ve kuruluşlarca verilen red kararlarının dayanağı olan bilgi veya belgelerin; Devlet sırlarına ilişkin mevzuat çerçevesinde Devlet sırrı olmasını gerektirmediği, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar vermeyeceği veya haksız rekabet ve kazanca sebep olmayacağı yönünde Kurulca karar verilebilir.

Başvuru sahipleri ile kurum ve kuruluşlar arasında Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri kapsamına giren bilgi veya belgelere erişimden kaynaklanan sorunlar, Kurul tarafından verilecek kararlarla çözümlenir. Kurul tarafından verilecek kararlara, kurum ve kuruluşlarca uyulur.

Kurul, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ve hangi ölçütler esas alınarak bilgi veya belgelere gizlilik derecesi verileceğine ilişkin hususları Kurul kararı şeklinde düzenlemeye yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler
Madde 28- Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahiplerinin Kurula itirazı üzerine, Kurul başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluştan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

İtiraz üzerine Kurul ayrıca, başvuru sahibi ve kurum veya kuruluşların, itiraz konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurabilir, konuyla ilgili uzmanların görüşünü alabilir ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunabilir.

Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafından edinilen görüş, değerlendirme ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul başkan ve üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve değerlendiren tüm personel bu yasağa uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurul başkan ve üyeleri ile diğer personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Kurul başkan ve üyelerinin sorumlulukları
Madde 29- Kurul başkan ve üyeleri;
a) Görevlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak yürütürler.
b) Görevlerini yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapamazlar.
c) Siyasi partilere üye olamazlar; görevlerini yerine getirirken herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün, kişinin, şirketin, derneğin, vakfın ve her nevi özel teşebbüsün yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar.
d) Düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararları ile ekonominin gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar. Kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alır ve uygularlar.
e) Meslek haysiyetinin ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışlarıyla gösterirler.
f) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar; kendilerinin yararına veya üçüncü kişilerin yararına veya zararına kullanamazlar. Bu zorunluluk görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.
Kurul başkanı, Kurulu temsil eder ve Kurulca yerine getirilmesi gereken görevleri; mevzuat hükümlerine, Kurulun amaç ve politikalarına uygun olarak düzenler ve yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

Yargı denetimi dışında kalan işlemler
Madde 30- Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 31- Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet Sırları Kanununa göre Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 32- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 33- Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına konu olurlar:
a) Bilgi edinme başvuruları bizzat ilgilisi veya konuya ilişkin düzenlenen özel vekaletname ile yetkilendirilmiş olmak koşulu ile vekili tarafından yapılır.
b) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgelerden, sadece kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyici nitelikte olan ve ilgilisi hakkında bir işleme dayanak teşkil etmek üzere işlenmiş veya değerlendirilmiş bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilir. İstihbarat birimlerininin kayıtlarında bulunan ancak herhangi bir işleme tabi tutulmayan ve/veya diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyen istihbari bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilmez.
c) Kurum veya kuruluşların işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere, istihbarat birimlerinden talep edilen ve istihbarat birimlerince değerlendirilmek suretiyle kurum veya kuruluşların istifadesine sunulan istihbari bilgi veya belgelere ilişkin bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvurular, söz konusu araştırma veya soruşturmanın yapılmasını talep eden kurum veya kuruluşun bilgi edinme birimine yapılır ve başvuruya erişim bu kurum veya kuruluşça sağlanır. Ancak bilgi edinme hakkına konu istihbari nitelikli bilgi veya belgelerin hangi istihbarat birimine ait olduğu ilgililere bildirilmez.

İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 34- Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
Bilgi veya belgeler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 35- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek,
Nitelikteki bilgi veya belgeler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.

Özel hayatın gizliliği
Madde 36- Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunan kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.

Bilgi edinme başvurusuna konu olan bilgi veya belgelerde, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgelerin bulunması halinde de ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Haberleşmenin gizliliği
Madde 37- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Ticari sır
Madde 38- Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Fikir ve sanat eserleri
Madde 39- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Kurum içi düzenlemeler
Madde 40- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
Madde 41- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.

Tavsiye ve mütalaa talepleri
Madde 42- Tavsiye ve mütalaa talepleri Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
Madde 43- İlgili mevzuat uyarınca gizlilik derecesi kaldırılan bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının sınırları olarak Kanunda düzenlenen istisnalar kapsamına girmediği takdirde bilgi edinme başvurularına açık hale gelir.

Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeler
Madde 44- Başvuru sahiplerinin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde mevcut arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeden yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler ve 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kişisel verilerin korunması
Madde 45- Kişisel verilerin korunması hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ceza hükümleri
Madde 46- Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Erişimi sağlayan kurum ve kuruştan izin alınmaksızın, erişilen bilgi veya belgeler hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamda (internet üzerinden dahil) kullanılamaz, yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Denetim
Madde 47- Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir ve denetimler sonucu belirtilen kurallara uymadığı saptanan kamu görevlileri hakkında genel hükümlere göre disiplin ve ceza işlemleri uygulanır.

Rapor düzenlenmesi
Madde 48- Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;
a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme birimlerinin koordinasyonunda hazırlanır. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.

Oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi
Madde 49- Kanunun ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşabilecek tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.

Geçici Madde 1- Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde, basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinde, 8 inci madde hükümlerine uygun olarak bilgi edinme birimlerini oluştururlar.

Geçici Madde 2- Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içinde, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek tüm bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif ederler. Tasnif işlemleri yapılmadan önce, konuyla ilgili personele bilgi edinme hakkı konusunda gerekli eğitim verilir.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde kurumsal internet sayfalarını oluştururlar.

Geçici Madde 4- Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde, elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunarlar.

Yürürlük
Madde 50- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 51- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1

KURUM BİLGİ-BELGE TASNİF LİSTESİ

BİLGİ VEYA BELGENİN KONUSU
BİLGİ VEYA BELGENİN TÜRÜ
HANGİ BİRİMDE BULUNDUĞU
GİZLİLİK DERECESİ BULUNUP BULUNMADIĞI
AÇIKLAMALAR

EK-2

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:
Oturma yeri veya iş adresi:
Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
İmzası:

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

EK-3

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)

Tüzel kişinin unvanı:
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

Yetkili kişinin elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

Yetkili kişinin imzası:
Not: Yetki belgem ekte sunulmaktadır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.